Cicles Formatius d'Informàtica i Comunicacions

Oferta d'estudis

Els cicles de la família professional d'Informàtica i comunicacions que ofereix l'Institut Provençana són:

ASPECTES METODOLÒGICS

Àmplia oferta. El Departament d'Informàtica i Comunicacions imparteix docència en tots els cicles de la família professional d'Informàtica i Comunicacions, tant de grau mitjà com de grau superior.

L'Institut Provençana és pioner en la implantació del cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d'aplicacions web adaptat a la Bioinformàtica, una disciplina amb un gran futur i en contínua expansió.

Metodologia orientada a la pràctica. Totes les hores de classe es realitzen a les aules d'ordinadors i al laboratori-taller. Cada alumne disposa d'un ordinador de darrera generació amb tot l'equipament de maquinari i programari necessari, amb connexió a Internet i al campus virtual de l'institut.

Serveis telemàtics addicionals. El centre proporciona també a cada alumne un servei d'emmagatzemament i transferència de fitxers perquè hi desi tots els arxius relatius als seus estudis.

Accessibilitat. El campus virtual conté les aules d'estudi dels diferents grups, a través de les quals es fa accessible de forma permament tots els materials i la documentació necessària per seguir els diferents mòduls professionals i les seves unitats formatives. Els lliuraments de treballs i pràctiques es realitzen habitualment a través del campus. D'aquesta manera es facilita que cursi estudis l'alumnat amb més dificultats per assistir a classe per incompatibilitat horària amb la feina.

Si ets antic alumne dels cicles d'Informàtica al Proven, et convidem a entrar al grup de LinkedIn d'Antics alumnes d'Informàtica de l'Institut Provençana, on podràs trobar ofertes de treball que ens van arribant i altres informacions.

ORGANITZACIÓ DEL CURRÍCULUM

Convalidacions intercicles. L'organització del curriculum dels cicles de grau superior permet als nostres alumnes obtenir les titulacions de 2 dels cicles de grau superior en només 3 cursos i, fins i tot, les titulacions de 3 cicles de grau superior en només 4 cursos. En el cas de la convalidació entre cicles de programació (DAW, DAM, DAWBIO) i el cicle de sistemes (ASIX), requereix un esforç addicional perquè s'ha de cursar tot 2n i algunes UFs de 1r. Podeu consultar a la secretaria de l'institut les convalidacions intercicles.

Modalitat semipresencial. Els cicles de grau superior es poden cursar, excepte els mòduls de Projecte i FCT, en la modalitat semipresencial (amb assistència almenys al 50% de les hores de classe setmanals) amb el suport del campus virtual. Aquelles persones interessades en aquesta modalitat han de sol·licitar-la a la secretaria del centre.

Matrícula parcial. La modalitat de matrícula parcial està adreçada a professionals que volen millorar la seva formació en àrees de competència específiques però sense haver de cursar un cicle formatiu sencer i també aquelles persones que volen cursar estudis de formació professional en alternança amb la seva carrera professional.

 

ACADÈMIES OFICIALS
Cisco NetAcad

Els nostres alumnes poden cursar gratuïtament mitjançant els cursos de la plataforma Cisco NetAcad el currículum de Cisco CCNA mentre cursen els mòduls de xarxes, atès que el nostre institut és Acadèmia Local de Cisco.

RedHat Academy

L'institut és centre oficial Red Hat Academy i permet obtenir al seu alumnat els certificats d'acreditació de competències del currículum professional de Red Hat System Administration.

Oracle Academy

L'institut és centre oficial Oracle Academy i permet obtenir al seu alumnat títols d'acreditació de cursos Oracle, com "Database Design and Programming with SQL" o "Database Foundations".

OpenWebinars

L'institut té una col·laboració amb OpenWebinars que permet a tots els estudiants dels 2n cursos tant de CFGM com de CFGS d'Informàtica obtenir una beca mitjançant la qual tindran accés a tots els cursos online d'OpenWebinars i un cop finalitzats obtenir certificats d'aprofitament dels cursos. Els cursos que s'ofereixen són tècnics de les següents temàtiques: Ciberseguretat i Hacking, Administració de Sistemes, Programació, Arquitectura de Sistemes, Bases de dades, Intel·ligència Artificial, Disseny d'Aplicacions, Disseny Web, Videojocs i Cloud Computing.

 

Es treballa amb sistemes operatius de la família Windows i Linux, tant per a estacions de treball com servidors, així com sistemes operatius per a dispositius mòbils (smartphones i tauletes).

El programari amb què es treballa inclou programari ofimàtic, programari de tractament d'imatges, entorns de desenvolupament d'aplicacions, programari de disseny i simulació de xarxes, virtualització de servidors, etc.

Els llenguatges de programació inclouen Java, PHP, JSP, JavaScript, Visual C# .NET, Python, entre altres, així com els més moderns entorns (frameworks) de desevolupament. Es treballen els paradigmes de la programació estructurada i modular, orientació a objectes, la programació basada en esdeveniments i la programació basada en components, així com la programació visual.

Els mòduls professionals de bases de dades utilitzen Oracle Database, PostgreSQL i MySQL, principalment, així com bases de dades XML natives i bases de dades orientades a objectes i objecte-relacionals.

Subcategories