CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

DAM

Cicle Formatiu de Grau Superior en Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

2
Cursos

1.485h
a l'institut

1.617h a l'institut per promocions anteriors al curs 24-25

515h
a l'empresa

383h a l'empresa per promocions anteriors al curs 24-25

Horari
1r curs: Matí
2n curs: Tarda

OBJECTIUS

Els alumnes Grau Superior de Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma seran capaços de desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

Tenir el títol de batxillerat.

Tenir el títol de tècnic de formació professional o d’arts plàstiques i disseny, tècnic superior de formació professional o d'arts plàstiques i disseny o tècnic especialista.

Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.

Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari.

Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP).

Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent.

Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d'edat.

Amb una prova d’accés:

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Tècnic/a en desenvolupament d'aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negoci.

Tècnic/a en desenvolupament d'aplicacions de propòsit general.

Tècnic/a en desenvolupament en l'àmbit d'entreteniment i la informàtica mòbil.

Analista programador/a.

Programador/a

Gestor/a de projectes.

Desenvolupador CRM/ERP.

Desenvolupador aplicacions per a telèfons, PDA i altres dispositius IOT.

Totes les hores de classe es realitzen a les aules d'ordinadors i al laboratori-taller. Cada alumne disposa d'un ordinador de darrera generació amb tot l'equipament de maquinari i programari necessari, amb connexió a Internet i al campus virtual de l'institut.

Primer Curs Segon Curs
0373. Llenguatge de marques i sistemes de gestió d'informació - 66h institut - 33h empresa 0486. Accés a dades - 66h institut - 66h empresa
0483. Sistemes informàtics - 99h institut - 66h empresa 0488. Desenvolupament d'interfícies - 66h institut - 53h empresa
0484. Bases de dades - 132h institut - 66h empresa 0489. Programació multimèdia i dispositius mòbils - 66h institut - 66h empresa
0485. Programació - 198h institut - 66h empresa 0490. Programació de serveis i processos - 66h institut - 33h empresa
0487. Entorns de desenvolupament - 66h institut - 33h empresa 0491. Sistemes de gestió empresarial - 66h institut - 33h empresa
1665. Digitalització aplicada als sectors productius - 33h institut OPT. Mòdul professional optatiu: Arquitectures/eines multiplataforma - 99h institut
1708. Sostenibilitat aplicada al sector productiu - 33h institut 1710. Itinerari personal per a l'ocupabilitat II - 66h institut
1709. Itinerari personal per a l'ocupabilitat I - 99h institut 0492. Projecte intermodular de DAM - 198h institut
0179. Anglès professional - 66h institut
Primer Curs Segon Curs
M01. Sistemes informàtics - 132h M06. Accés a dades - 99h
M02. Bases de dades - 165h M07. Desenvolupament d'interfícies - 99h
M03. Programació - 231 M08. Programació multimèdia i dispositius mòbils - 132h
M04. Llenguatges de marques i sistemes de gestió empresarial - 99h M09. Programació de serveis i processos - 99h
M05. Entorns de desenvolupament - 66h M10. Sistemes de gestió empresarial - 99h
M11. Formació i Orientació Laboral - 66h M13. Projecte - 297h
M12. Empresa i Iniciativa Emprenedora - 66h M14. Formació en centres de treball - 383h

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a:

A un altre Cicle Formatiu de Grau Superior de la família d'informàtica i comunicacions (on es poden convalidar diversos mòduls formatius segons el cicle, amb una gran part del 1er curs convalidat):

CFGS Administració de sistemes informàtics en xarxa

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Web

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Web (perfil professional Bioinfòrmatica)

A un altre Cicle Formatiu de Grau Superior de qualsevol família (es poden convalidar 2 mòduls formatius: Formació i Orientació Laboral, Empresa i Iniciativa Emprenedora).

Qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.