Els estudis

Cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

Competència general:

La competència general d'aquest títol consisteix a desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l'accés a les dades de forma segura i complint els criteris d'usabilitat i qualitat exigits en els estàndards establerts.

Horari
El cicle es cursa en torn de matí.

Títol en finalitzar els estudis:

Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma. (publicat al RD 450/2010, de 16 d'abril, por el cual se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma)

Durada dels estudis
2.000 hores - 2 cursos acadèmics

Curriculum

MP UF Mòdul professional / Unitat Formativa Hores
Mín.
HLLD Curs Hores
Tot. 1r
Hores
Tot. 2n
Hores
Totals
M01   Sistemes informàtics 165 0   165 0 165
S UF01 Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic 60 0 1 60    
S UF02 Gestió de la informació i de recursos en una xarxa 80   1 80    
  UF03 Implantació de programari específic 25   1 25    
M02   Bases de dades 198 0   198 0 198
S UF01 Introducció a les bases de dades 33 0 1 33    
S UF02 Llenguatges SQL: DML i DDL 66   1 66    
S UF03 Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental 66   1 66    
S UF04 Bases de dades objecte-relacionals 33   1 33    
M03   Programació 264 33   200 97 297
S UF01 Programació estructurada 85   1 85    
S UF02 Disseny modular 50   1 50    
S UF03 Fonaments de gestió de fitxers 30   1 30    
S UF04 POO. Fonaments 35 0 1 35    
S UF05 POO. Biblioteques de classes fonamentals 35 17 2   52  
S UF06 POO. Introducció a la persistència en BD 29 16 2   45  
M04   Llenguatges de marques i sistemes de gestió empresarial 99 0   99 0 99
S UF01 Programació amb XML 45   1 45    
S UF02 Àmbits d'aplicació de l'XML 27   1 27    
S UF03 Sistemes de gestió empresarial 27   1 27    
M05   Entorns de desenvolupament 66 0   0 66 66
S UF01 Desenvolupament de programari 20   2   20  
S UF02 Optimització del programari 20   2   20  
S UF03 Introducció al disseny orientat a objectes 26   2   26  
M06   Accés a dades 99 33   0 132 132
S UF01 Persistència en fitxers 24   2   24  
S UF02 Persistència en BDR-BDOR-BDOO 27 11 2   38  
S UF03 Persistència en BD natives XML 24 11 2   35  
S UF04 Components d'accés a dades 24 11 2   35  
M07   Desenvolupament d'interfícies 99 0   0 99 99
S UF01 Disseny i implementació d'interfícies 79   2   79  
S UF02 Preparació i distribució d'aplicacions 20   2   20  
M08   Programació multimèdia i dispositius mòbils 99     0 99 99
S UF01 Desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils 45   2   45  
S UF02 Programació multimèdia 24   2   24  
S UF03 Desenvolupament de jocs per a dispositius mòbils 30   2   30  
M09   Programació de serveis i processos 99     0 99 99
S UF01 Seguretat i criptografia 25   2   25  
S UF02 Processos i fils 37   2   37  
S UF03 Sòcols i serveis 37   2   37  
M10   Sistemes de gestió empresarial 66 33   0 99 99
S UF01 Sistemes ERP-CRM. Implantació 33   2   33  
S UF02 Sistemes ERP-CRM. Explotació i adequació 33 33 2   66  
M11   Formació i orientació laboral 99 0   99 0 99
  UF01 Incorporació al treball 66   1 66    
  UF02 Prevenció de riscos laborals 33   1 33    
M12   Empresa i iniciativa emprendora 66 0   66 0 66
  UF01 Empresa i iniciativa emprendora 66   1 66    
M13   Projecte 99 0   0 99 99
  UF01 Projecte 99   2   99  
M14   Formació en centres de treball 317 0   0 317 317
  UF01 Formació en centres de treball 317   2   317  
M15   Tècniques avançades de desenvolupament 66 0   0 66 66
S UF01 Tecnologies de programació distribuida 33   2   33  
S UF02 Entorns de programació multiplataforma i web 33   2   33  
    TOTALS       827 1173 2000

S: Unitats formatives que s'oferten també en modalitat semipresencial.

Àmbit professional i de treball

Aquest professional exerceix la seva activitat en entitats públiques o privades de qualsevo dimensió, tant per compte propi com d'altri, desenvolupant el seu treball en l'àrea de desenvolupament d'aplicacions informàtiques multiplataforma en diversos àmbits: gestió empresarial i de negoci, relacions amb clients, educació, oci, dispositius mòbils i entreteniment, entre altres; aplicacions desenvolupades i implantades en entorns d'abast intranet, extranet i internet; implantació i adaptació de sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients.

Sortides professionals

Tècnic en desenvolupament d'aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negoci.

Tècnic en desenvolupament d'aplicacions de propòsit general.

Tècnic en desenvolupament en l'àmbit d'entreteniment i la informàtica mòbil.

barra fotos

La formació de qualitat és la millor oportunitat de millora professional, particularment en temps de crisi.

L'IES Provençana és un centre especialitzat des de la seva creació l'any 1977 en la formació professional de grau mitjà i superior.

Logo Bioinformatics Barcelona logo_escola_verda Logo Erasmus + logo ISO
Logo Red Hat Academy Logo Cisco Academy Logo FSE +