CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

Cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

Competència general:

La competència general d'aquest títol consisteix a desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l'accés a les dades de forma segura i complint els criteris d'usabilitat i qualitat exigits en els estàndards establerts.

Horari
El cicle es cursa en torn de matí.

Títol en finalitzar els estudis:

Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma. (publicat al RD 450/2010, de 16 d'abril, por el cual se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma)

Durada dels estudis
2.000 hores - 2 cursos acadèmics

Curriculum

MP UF Mòdul professional / Unitat Formativa Hores
Mín.
HLLD Curs Hores
Tot. 1r
Hores
Tot. 2n
Hores
Totals
M01   Sistemes informàtics 165 0   165 0 165
S UF01 Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic 60 0 1 60    
S UF02 Gestió de la informació i de recursos en una xarxa 80   1 80    
  UF03 Implantació de programari específic 25   1 25    
M02   Bases de dades 198 0   198 0 198
S UF01 Introducció a les bases de dades 33 0 1 33    
S UF02 Llenguatges SQL: DML i DDL 66   1 66    
S UF03 Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental 66   1 66    
S UF04 Bases de dades objecte-relacionals 33   1 33    
M03   Programació 264 33   200 97 297
S UF01 Programació estructurada 85   1 85    
S UF02 Disseny modular 50   1 50    
S UF03 Fonaments de gestió de fitxers 30   1 30    
S UF04 POO. Fonaments 35 0 1 35    
S UF05 POO. Biblioteques de classes fonamentals 35 17 2   52  
S UF06 POO. Introducció a la persistència en BD 29 16 2   45  
M04   Llenguatges de marques i sistemes de gestió empresarial 99 0   99 0 99
S UF01 Programació amb XML 45   1 45    
S UF02 Àmbits d'aplicació de l'XML 27   1 27    
S UF03 Sistemes de gestió empresarial 27   1 27    
M05   Entorns de desenvolupament 66 0   0 66 66
S UF01 Desenvolupament de programari 20   2   20  
S UF02 Optimització del programari 20   2   20  
S UF03 Introducció al disseny orientat a objectes 26   2   26  
M06   Accés a dades 99 33   0 132 132
S UF01 Persistència en fitxers 24   2   24  
S UF02 Persistència en BDR-BDOR-BDOO 27 11 2   38  
S UF03 Persistència en BD natives XML 24 11 2   35  
S UF04 Components d'accés a dades 24 11 2   35  
M07   Desenvolupament d'interfícies 99 0   0 99 99
S UF01 Disseny i implementació d'interfícies 79   2   79  
S UF02 Preparació i distribució d'aplicacions 20   2   20  
M08   Programació multimèdia i dispositius mòbils 99     0 99 99
S UF01 Desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils 45   2   45  
S UF02 Programació multimèdia 24   2   24  
S UF03 Desenvolupament de jocs per a dispositius mòbils 30   2   30  
M09   Programació de serveis i processos 99     0 99 99
S UF01 Seguretat i criptografia 25   2   25  
S UF02 Processos i fils 37   2   37  
S UF03 Sòcols i serveis 37   2   37  
M10   Sistemes de gestió empresarial 66 33   0 99 99
S UF01 Sistemes ERP-CRM. Implantació 33   2   33  
S UF02 Sistemes ERP-CRM. Explotació i adequació 33 33 2   66  
M11   Formació i orientació laboral 99 0   99 0 99
  UF01 Incorporació al treball 66   1 66    
  UF02 Prevenció de riscos laborals 33   1 33    
M12   Empresa i iniciativa emprendora 66 0   66 0 66
  UF01 Empresa i iniciativa emprendora 66   1 66    
M13   Projecte 99 0   0 99 99
  UF01 Projecte 99   2   99  
M14   Formació en centres de treball 317 0   0 317 317
  UF01 Formació en centres de treball 317   2   317  
M15   Tècniques avançades de desenvolupament 66 0   0 66 66
S UF01 Tecnologies de programació distribuida 33   2   33  
S UF02 Entorns de programació multiplataforma i web 33   2   33  
    TOTALS       827 1173 2000

S: Unitats formatives que s'oferten també en modalitat semipresencial.

Àmbit professional i de treball

Aquest professional exerceix la seva activitat en entitats públiques o privades de qualsevo dimensió, tant per compte propi com d'altri, desenvolupant el seu treball en l'àrea de desenvolupament d'aplicacions informàtiques multiplataforma en diversos àmbits: gestió empresarial i de negoci, relacions amb clients, educació, oci, dispositius mòbils i entreteniment, entre altres; aplicacions desenvolupades i implantades en entorns d'abast intranet, extranet i internet; implantació i adaptació de sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients.

Sortides professionals

Tècnic en desenvolupament d'aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negoci.

Tècnic en desenvolupament d'aplicacions de propòsit general.

Tècnic en desenvolupament en l'àmbit d'entreteniment i la informàtica mòbil.