CFGS Administració de sistemes informàtics en xarxa

Cicle formatiu de grau superior d'Administració de sistemes informàtics en xarxa

Competència general:

La competència general d'aquest títol consisteix a instal·lar, configurar i mantenir sistemes informàtics garantint la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent.

Horari
El cicle es cursa en torn de tarda.

Títol en finalitzar els estudis:

Tècnic Superior en Administració de sistemes informàtics en xarxes. (publicat al RD 1629/2009, de 30 d'octubre, por el cual se establece el título de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red)

Durada dels estudis
2.000 hores - 2 cursos acadèmics

Curriculum

MP UF Mòdul professional / Unitat Formativa Hores
Mín.
HLLD Curs Hores
Tot. 1r
Hores
Tot. 2n
Hores
Totals
M01   Implantació de sistemes operatius 198 0   165 33 198
S UF01 Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic 60 0 1 60    
S UF02 Gestió de la informació i de recursos en una xarxa 80   1 80    
S UF03 Implantació de programari específic 25   1 25    
S UF04 Seguretat, rendiment i recursos 33   2   33  
M02   Gestió de bases de dades 132 0   99 33 132
S UF01 Introducció a les bases de dades 33 0 1 33    
S UF02 Llenguatges SQL: DML i DDL 66   1 66    
S UF03 Assegurament de la informació 33   2   33  
M03   Programació bàsica 165 0   165 0 165
S UF01 Programació estructurada 85   1 85    
S UF02 Disseny modular 50   1 50    
S UF03 Fonaments de gestió de fitxers 30   1 30    
M04   Llenguatges de marques i sistemes de gestió empresarial 99 0   99 0 99
S UF01 Programació amb XML 45   1 45    
S UF02 Àmbits d'aplicació de l'XML 27   1 27    
S UF03 Sistemes de gestió empresarial 27   1 27    
M05   Fonaments de maquinari 66 33   0 99 99
S UF01 Arquitectura de sistemes 22 11 2   33  
S UF02 Instal·lació, configuració i recuperació de programari 22 11 2   33  
S UF03 Implantació i manteniment de CPD 22 11 2   33  
M06   Administració de sistemes operatius 99 33   0 132 132
S UF01 Administració avançada de sistemes operatius 70 29 2   99  
S UF02 Automatització de tasques i llenguatges de guions 29 4 2   33  
M07   Planificació i administració de xarxes 132 33   0 165 165
S UF01 Introducció a les xarxes 44   2   44  
S UF02 Administració de dispositius de xarxa 44 11 2   55  
S UF03 Administració avançada de xarxes 44 22 2   66  
M08   Serveis de xarxa i internet 99     0 99 99
S UF01 Serveis de noms i configuació automàtica 25   2   25  
S UF02 Serveis Web i de transferència de fitxers 25   2   25  
S UF03 Correu electrònic i missatgeria 25   2   25  
S UF04 Serveis d'àudio i video 24   2   24  
M09   Implantació d'aplicacions web 66 0   0 66 66
S UF01 Llenguatges de guions de servidor 33   2   33  
S UF02 Implantació de gestors de continguts 33   2   33  
M10   Administració de SGBD 99     66 33 99
S UF01 Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental 66   1 66    
S UF02 Instal·lació i ajustament de SGBD corporatiu 33   2   33  
M11   Seguretat i alta disponibilitat 99     0 99 99
S UF01 Seguretat física, lògica i legislació 24   2   24  
S UF02 Seguretat activa i accés remot 24   2   24  
S UF03 Tallafocs i servidors intermediaris 27   2   27  
S UF04 Alta disponibilitat 24   2   24  
M12   Formació i orientació laboral 99 0   99 0 99
  UF01 Incorporació al treball 66   1 66    
  UF02 Prevenció de riscos laborals 33   1 33    
M13   Empresa i iniciativa emprendora 66 0   66 0 66
  UF01 Empresa i iniciativa emprendora 66   1 66    
M14   Projecte 99 0   0 99 99
  UF01 Projecte 99   2   99  
M15   Formació en centres de treball 317 0   0 317 317
  UF01 Formació en centres de treball 317   2   317  
M16   Objectes i Big Data. 66 0   66 0 66
  UF01 POO. Fonaments 33   1 33    
  UF02 Bases de dades objecte-relacionals 33   1 33    
    TOTALS       825 1175 2000

 

S: Unitats formatives que s'oferten també en modalitat semipresencial.  

Àmbit professional i de treball

Aquest professional exerceix la seva activitat en l'àrea d'informàtica d'entitats que disposin de sistemes per a la gestió de dades i infrastructura de xarxes (intranet, internet i/o extranet).

Sortides professionals

Tècnic en administració de sistemes.
Responsable d'informàtica.
Tècnic en serveis d'Internet.
Tècnic en serveis de missatgeria instantània.
Personal de recolçament i suport tècnic.
Tècnic en teleassistència.
Tècnic en administració de bases de dades.
Tècnic de xarxes.
Supervisor de sistemes.
Tècnic en serveis de comunicacions.
Tècnic en entorns web.