Els estudis

Cicle formatiu de grau superior d'Administració de sistemes informàtics en xarxa

Competència general:

La competència general d'aquest títol consisteix a instal·lar, configurar i mantenir sistemes informàtics garantint la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent.

Horari
El cicle es cursa en torn de tarda.

Títol en finalitzar els estudis:

Tècnic Superior en Administració de sistemes informàtics en xarxes. (publicat al RD 1629/2009, de 30 d'octubre, por el cual se establece el título de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red)

Durada dels estudis
2.000 hores - 2 cursos acadèmics

Curriculum

MP UF Mòdul professional / Unitat Formativa Hores
Mín.
HLLD Curs Hores
Tot. 1r
Hores
Tot. 2n
Hores
Totals
M01   Implantació de sistemes operatius 198 0   165 33 198
S UF01 Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic 60 0 1 60    
S UF02 Gestió de la informació i de recursos en una xarxa 80   1 80    
S UF03 Implantació de programari específic 25   1 25    
S UF04 Seguretat, rendiment i recursos 33   2   33  
M02   Gestió de bases de dades 132 0   99 33 132
S UF01 Introducció a les bases de dades 33 0 1 33    
S UF02 Llenguatges SQL: DML i DDL 66   1 66    
S UF03 Assegurament de la informació 33   2   33  
M03   Programació bàsica 165 0   165 0 165
S UF01 Programació estructurada 85   1 85    
S UF02 Disseny modular 50   1 50    
S UF03 Fonaments de gestió de fitxers 30   1 30    
M04   Llenguatges de marques i sistemes de gestió empresarial 99 0   99 0 99
S UF01 Programació amb XML 45   1 45    
S UF02 Àmbits d'aplicació de l'XML 27   1 27    
S UF03 Sistemes de gestió empresarial 27   1 27    
M05   Fonaments de maquinari 66 33   0 99 99
S UF01 Arquitectura de sistemes 22 11 2   33  
S UF02 Instal·lació, configuració i recuperació de programari 22 11 2   33  
S UF03 Implantació i manteniment de CPD 22 11 2   33  
M06   Administració de sistemes operatius 99 33   0 132 132
S UF01 Administració avançada de sistemes operatius 70 29 2   99  
S UF02 Automatització de tasques i llenguatges de guions 29 4 2   33  
M07   Planificació i administració de xarxes 132 33   0 165 165
S UF01 Introducció a les xarxes 44   2   44  
S UF02 Administració de dispositius de xarxa 44 11 2   55  
S UF03 Administració avançada de xarxes 44 22 2   66  
M08   Serveis de xarxa i internet 99     0 99 99
S UF01 Serveis de noms i configuació automàtica 25   2   25  
S UF02 Serveis Web i de transferència de fitxers 25   2   25  
S UF03 Correu electrònic i missatgeria 25   2   25  
S UF04 Serveis d'àudio i video 24   2   24  
M09   Implantació d'aplicacions web 66 0   0 66 66
S UF01 Llenguatges de guions de servidor 33   2   33  
S UF02 Implantació de gestors de continguts 33   2   33  
M10   Administració de SGBD 99     66 33 99
S UF01 Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental 66   1 66    
S UF02 Instal·lació i ajustament de SGBD corporatiu 33   2   33  
M11   Seguretat i alta disponibilitat 99     0 99 99
S UF01 Seguretat física, lògica i legislació 24   2   24  
S UF02 Seguretat activa i accés remot 24   2   24  
S UF03 Tallafocs i servidors intermediaris 27   2   27  
S UF04 Alta disponibilitat 24   2   24  
M12   Formació i orientació laboral 99 0   99 0 99
  UF01 Incorporació al treball 66   1 66    
  UF02 Prevenció de riscos laborals 33   1 33    
M13   Empresa i iniciativa emprendora 66 0   66 0 66
  UF01 Empresa i iniciativa emprendora 66   1 66    
M14   Projecte 99 0   0 99 99
  UF01 Projecte 99   2   99  
M15   Formació en centres de treball 317 0   0 317 317
  UF01 Formació en centres de treball 317   2   317  
M16   Objectes i Big Data. 66 0   66 0 66
  UF01 POO. Fonaments 33   1 33    
  UF02 Bases de dades objecte-relacionals 33   1 33    
    TOTALS       825 1175 2000

 

S: Unitats formatives que s'oferten també en modalitat semipresencial.  

Àmbit professional i de treball

Aquest professional exerceix la seva activitat en l'àrea d'informàtica d'entitats que disposin de sistemes per a la gestió de dades i infrastructura de xarxes (intranet, internet i/o extranet).

Sortides professionals

Tècnic en administració de sistemes.
Responsable d'informàtica.
Tècnic en serveis d'Internet.
Tècnic en serveis de missatgeria instantània.
Personal de recolçament i suport tècnic.
Tècnic en teleassistència.
Tècnic en administració de bases de dades.
Tècnic de xarxes.
Supervisor de sistemes.
Tècnic en serveis de comunicacions.
Tècnic en entorns web.

barra fotos

La formació de qualitat és la millor oportunitat de millora professional, particularment en temps de crisi.

L'IES Provençana és un centre especialitzat des de la seva creació l'any 1977 en la formació professional de grau mitjà i superior.

Logo Bioinformatics Barcelona logo_escola_verda Logo Erasmus + logo ISO
Logo Red Hat Academy Logo Cisco Academy Logo FSE +