CFGS Administració de sistemes informàtics en xarxa

ASIX

Cicle Formatiu de Grau Superior en Administració de Xarxes i Sistemes Operatius

2
Cursos

1.485h
a l'institut

1.617h a l'institut per promocions anteriors al curs 24-25

515h
a l'empresa

383h a l'empresa per promocions anteriors al curs 24-25

Horari
1r curs: Matí
2n curs: Tarda

OBJECTIUS

Els alumnes Grau Superior d'Administració de Sistemes Informàtics en xarxa seran capaços d'instal·lar, configurar i mantenir sistemes informàtics garantint la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent. També poden implantar, explotar i mantenir en requeriments de baix i mig nivell els sistemes informàtics en què es basa la gestió i administració de l’empresa, prestant suport directe o de primera línia als usuaris finals i aplicant i portant a terme els requisits legals vigents en el sector.

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

Tenir el títol de batxillerat.

Tenir el títol de tècnic de formació professional o d’arts plàstiques i disseny, tècnic superior de formació professional o d'arts plàstiques i disseny o tècnic especialista.

Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.

Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari.

Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP).

Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent.

Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d'edat.

Amb una prova d’accés:

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Tècnic/a en administració i manteniment de sistemes.

Responsable d'informàtica.

Personal tècnic en seguretat informàtica.

Tècnic en serveis d'Internet.

Tècnic/a de deslegament d’aplicacions i control de qualitat.

Tècnic en serveis de missatgeria instantània.

Personal de recolçament i suport tècnic.

Tècnic en teleassistència.

Tècnic en administració de bases de dades.

Tècnic de xarxes.

Supervisor de sistemes.

Tècnic en serveis de comunicacions.

Tècnic en entorns web.

Totes les hores de classe es realitzen a les aules d'ordinadors i al laboratori-taller. Cada alumne disposa d'un ordinador de darrera generació amb tot l'equipament de maquinari i programari necessari, amb connexió a Internet i al campus virtual de l'institut.

Primer Curs Segon Curs
0369. Implantació de sistemes operatius - 132h institut - 99h empresa 0374. Administració de sistemes operatius - 132h institut - 66h empresa
0370. Planificació i administració de xarxes - 132h institut - 53h empresa 0375. Serveis de xarxa i internet - 66h institut - 66h empresa
0371. Fonaments de maquinari - 66h institut - 33h empresa 0376. Implantació d'aplicacions web - 66h institut - 33h empresa
0372. Gestió de base de dades - 132h institut - 66h empresa 0378. Seguretat i alta disponibilitat - 66h institut - 33h empresa
0377. Administració de sistemes gestors de base de dades - 33h institut - 33h empresa OPT. Mòdul professional optatiu: Computació al núvol - 99h institut
0373. Llenguatge de marques i sistemes de gestió d'informació - 66h institut - 33h empresa 1710. Itinerari personal per a l'ocupabilitat II - 66h institut
1665. Digitalització aplicada als sectors productius - 33h institut 0379. Projecte intermodular d'ASIX - 198h institut
1708. Sostenibilitat aplicada al sector productiu - 33h institut
0179. Anglès professional - 66h institut
1709. Itinerari personal per a l'ocupabilitat I - 99h institut
Primer Curs Segon Curs
M01. Implantació de sistemes operatius - 165h M06. Administració de sistemes operatius - 132h
M02. Gestió de bases de dades - 132h M07. Planificació i administració de xarxes - 132h
M03. Programació bàsica - 165h M08. Serveis de xarxa i internet - 99h
M04. Llenguatges de marques i sistemes de gestió empresarial - 99h M09. Implantació d'aplicacions web - 66h
M05. Fonaments de maquinari - 66h M11. Seguretat i alta disponibilitat - 66h
M10. Administració de SGBD - 66h M14. Projecte - 297h
M12. Formació i Orientació Laboral - 66h M15. Formació en centres de treball - 383h
M13. Empresa i Iniciativa Emprenedora - 66h

Cisco Netacad Pots obtenir els certificats d'aprofitament del curs oficial de Cisco CCNA de Cisco Networking Academy, ja que l'institut Provençana és Acadèmia Local de Cisco.

Oracle AcademyL'institut és centre oficial Oracle Academy i permet obtenir al seu alumnat títols d'acreditació de cursos Oracle, com "Database Design and Programming with SQL" o "Database Foundations".

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a:

A un altre Cicle Formatiu de Grau Superior de la família d'informàtica i comunicacions (on es poden convalidar diversos mòduls professionals segons el cicle, amb una gran part del 1er curs convalidat):

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Web

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Web (perfil professional Bioinfòrmatica)

A un altre Cicle Formatiu de Grau Superior de qualsevol família (es poden convalidar 2 mòduls formatius: Formació i Orientació Laboral, Empresa i Iniciativa Emprenedora).

Qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.