CFGS Desenvolupament d'aplicacions web

DAW

Cicle Formatiu de Grau Superior en Desenvolupament d'aplicacions web

2
Cursos

1.485h
a l'institut

1.617h a l'institut per promocions anteriors al curs 24-25

515h
a l'empresa

383h a l'empresa per promocions anteriors al curs 24-25

Horari
1r curs: Matí
2n curs: Matí

OBJECTIUS

Els alumnes Grau Superior de Desenvolupament d'aplicacions web seran capaços de desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l'accés a les dades de forma segura i complint els criteris d'usabilitat i qualitat exigits en els estàndards establerts.

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

Tenir el títol de batxillerat.

Tenir el títol de tècnic de formació professional o d’arts plàstiques i disseny, tècnic superior de formació professional o d'arts plàstiques i disseny o tècnic especialista.

Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.

Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari.

Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP).

Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent.

Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d'edat.

Amb una prova d’accés:

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Programador/a d’aplicacions web i multimèdia.

Tècnic/a superior en programació web.

Programador/a web – part client (Front-End Developer).

Programador/a web – part servidor (Back-End Developer).

Programador/a web – Full-Stack Developer.

Dissenyador/a web.

Tècnic/a superior en programació multimèdia.

Tècnic/a superior en desenvolupament d'aplicacions en entorns web.

Tècnic/a superior en anàlisi de posicionament web.

Totes les hores de classe es realitzen a les aules d'ordinadors. Cada alumne disposa d'un ordinador de darrera generació amb tot l'equipament de maquinari i programari necessari, amb connexió a Internet i al campus virtual de l'institut.

En el segon curs de DAW, en els últims anys venint fent una col·laboració internivells (UPC-Provençana DAW) entre l’alumnat de l’assignatura de Sistemes Operatius d’Enginyeria de Telecomunicacions i Aeroespacial de la Universitat Politècnica de Catalunya amb l’alumnat de segon de DAW de l’Institut Provençana. El projecte consisteix que l'alumnat de la Universitat està desenvolupant un videojoc en xarxa a través d’un projecte de l’assignatura de Sistemes Operatius en xarxa, i l'alumnat de segon de DAW ajuden a la seva difusió mitjançant la creació d'una pàgina web per al videojoc. La creació d’aquestes webs, que responen a necessitats de clients reals, ha fet que des de l’Institut Provençana estan col·laborant entre els 4 mòduls de segon curs de Desenvolupament Web.

La metodologia d'aprenentatge que s'utilitza durant tot el projecte és l’ABP (Aprenentatge Basat en Projectes); en els que s'unifica en un sol projecte part dels continguts i criteris d’avaluació dels 4 mòduls.

Primer Curs Segon Curs
0373. Llenguatge de marques i sistemes de gestió d'informació - 66h institut - 33h empresa 0612. Desenvolupament web en entorn client - 99h institut - 66h empresa
0483. Sistemes informàtics - 99h institut - 66h empresa 0613. Desenvolupament web en entorn servidor - 99 institut - 66h empresa
0484. Bases de dades - 132h institut - 66h empresa 0614. Desplegament d'aplicacions web - 66h institut - 53h empresa
0485. Programació - 198h institut - 66h empresa 0615. Desenvolupament d'interfícies web - 66h institut - 66h empresa
0487. Entorns de desenvolupament - 66h institut - 33h empresa OPT. Mòdul professional optatiu: Frameworks de desenvolupament web - 99h institut
1665. Digitalització aplicada als sectors productius - 33h institut 1710. Itinerari personal per a l'ocupabilitat II - 66h institut
1708. Sostenibilitat aplicada al sector productiu - 33h institut 0492. Projecte intermodular de DAW - 198h institut
1709. Itinerari personal per a l'ocupabilitat I - 99h institut
0179. Anglès professional - 66h institut
Primer Curs Segon Curs
M01. Sistemes informàtics - 132h M06. Desenvolupament web en entorn client - 165h
M02. Bases de dades - 165h M07. Desenvolupament web en entorn servidor - 165h
M03. Programació - 231 M08. Desplegament d'aplicacions web - 66h
M04. Llenguatges de marques i sistemes de gestió empresarial - 99h M09. Disseny d'interfícies web - 99h
M05. Entorns de desenvolupament - 66h M12. Projecte - 297h
M10. Formació i Orientació Laboral - 66h M13. Formació en centres de treball - 383h
M11. Empresa i Iniciativa Emprenedora - 66h

Oracle AcademyL'institut és centre oficial Oracle Academy i permet obtenir al seu alumnat títols d'acreditació de cursos Oracle, com "Database Design and Programming with SQL" o "Database Foundations".

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a:

A un altre Cicle Formatiu de Grau Superior de la família d'informàtica i comunicacions (on es poden convalidar diversos mòduls professionals segons el cicle, amb una gran part del 1er curs convalidat):

CFGS Administració de sistemes informàtics en xarxa

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Web (perfil professional Bioinfòrmatica)

A un altre Cicle Formatiu de Grau Superior de qualsevol família (es poden convalidar 2 mòduls formatius: Formació i Orientació Laboral, Empresa i Iniciativa Emprenedora).

Qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.