Els estudis

Cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d'aplicacions web

Competència general:

La competència general d'aquest títol consisteix a desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l'accés a les dades de forma segura i complint els criteris d'usabilitat i qualitat exigits en els estàndards establerts.

Horari
El cicle es cursa en torn de matí.

Títol en finalitzar els estudis:

Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions web. (publicat al RD 686/2010, de 20 de mayo, por el cual se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web)

Durada dels estudis
2.000 hores - 2 cursos acadèmics

Curriculum

MP UF Mòdul professional / Unitat Formativa Hores
Mín.
HLLD Curs Hores
Tot. 1r
Hores
Tot. 2n
Hores
Totals
M01   Sistemes informàtics 165 0   165 0 165
S UF01 Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic 60 0 1 60    
S UF02 Gestió de la informació i de recursos en una xarxa 80   1 80    
S UF03 Implantació de programari específic 25   1 25    
M02   Bases de dades 198 0   198 0 198
S UF01 Introducció a les bases de dades 33 0 1 33    
S UF02 Llenguatges SQL: DML i DDL 66   1 66    
S UF03 Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental 66   1 66    
S UF04 Bases de dades objecte-relacionals 33   1 33    
M03   Programació 264 33   200 97 297
S UF01 Programació estructurada 85   1 85    
S UF02 Disseny modular 50   1 50    
S UF03 Fonaments de gestió de fitxers 30   1 30    
S UF04 POO. Fonaments 35 0 1 35    
S UF05 POO. Biblioteques de classes fonamentals 35 17 2   52  
S UF06 POO. Introducció a la persistència en BD 29 16 2   45  
M04   Llenguatges de marques i sistemes de gestió empresarial 99 0   99 0 99
S UF01 Programació amb XML 45   1 45    
S UF02 Àmbits d'aplicació de l'XML 27   1 27    
S UF03 Sistemes de gestió empresarial 27   1 27    
M05   Entorns de desenvolupament 66 0   0 66 66
S UF01 Desenvolupament de programari 20   2   20  
S UF02 Optimització del programari 20   2   20  
S UF03 Introducció al disseny orientat a objectes 26   2   26  
M06   Desenvolupament web en entorn client 132 33   0 165 165
S UF01 Sintaxi del llenguatge. Objectes predefinits del llenguatge 30 13 2   43  
S UF02 Estructures definides pel programador. Objectes 30   2   30  
S UF03 Esdveniments. Gestió de formularis. Model d'objectes del document. 42 5 2   47  
  UF04 Comunicació asíncrona client-servidor 30 15 2   45  
M07   Desenvolupament web en entorn servidor 132 33   0 165 165
S UF01 Desenvolupament web en entorn servidor 30 16 2   46  
S UF02 Generació dinàmica de pàgines web 30 17 2   47  
S UF03 Accés a dades 30 0 2   30  
S UF04 Serveis web. Pàgines dinàmiques interactives. Webs híbrides. 42 0 2   42  
M08   Desplegament d'aplicacions web 99 0   0 99 99
S UF01 Servidors web i de transferència de fitxers 39   2   39  
S UF02 Servidors d'aplicacions web 20   2   20  
S UF03 Desplegament d'aplicacions web 20   2   20  
S UF04 Control de versions i documentació 20   2   20  
M09   Disseny d'interfícies web 99 0   0 99 99
S UF01 Disseny d'interfície. Estils 39   2   39  
S UF02 Elements multimèdia: creació i integració 30   2   30  
S UF03 Accessibilitat i usabilitat 30   2   30  
M10   Formació i orientació laboral 99 0   99 0 99
  UF01 Incorporació al treball 66   1 66    
  UF02 Prevenció de riscos laborals 33   1 33    
M11   Empresa i iniciativa emprendora 66 0   66 0 66
  UF01 Empresa i iniciativa emprendora 66   1 66    
M12   Projecte 99 0   0 99 99
  UF01 Projecte 99   2   99  
M13   Formació en centres de treball 317 0   0 317 317
  UF01 Formació en centres de treball 317   2   317  
M14   Tècniques avançades de desenvolupament 66 0   0 66 66
S UF01 Tecnologies de programació distribuida 33   2   33  
S UF02 Entorns de programació multiplataforma i web 33   2   33  
    TOTALS       827 1173 2000

S: Unitats formatives que s'oferten també en modalitat semipresencial.

Àmbit professional i de treball

Aquest professional exerceix la seva activitat en empreses o entitats públiques o privades tant per compte propi com d'altri, desenvolupant el seu treball en l'àrea de desenvolupament d'aplicacions informàtiques relacionades amb entorn web (intranet, extranet i internet).

Sortides professionals

Tècnic superior en programació web.

Tècnic superior en programació multimèdia.

Tècnic superior en desenvolupament d'aplicacions en entorns web.

barra fotos

La formació de qualitat és la millor oportunitat de millora professional, particularment en temps de crisi.

L'IES Provençana és un centre especialitzat des de la seva creació l'any 1977 en la formació professional de grau mitjà i superior.

Logo Bioinformatics Barcelona logo_escola_verda Logo Erasmus + logo ISO
Logo Red Hat Academy Logo Cisco Academy Logo FSE +