Formació en centres de treball

Descripció de la Formació en Centres de Treball (FCT)

Determinats programes de batxillerat, formació professional i altres programes formatius inclouen formació pràctica en centres de treball per part dels alumnat. El Departament d'Educació regula aquesta formació i les condicions per a l'establiment dels convenis de col·laboració amb empreses i entitats.

Són pràctiques formatives realitzades per l'alumnat en:

- el mòdul de formació en centres de treball dels cicles formatius de la formació professional específica,

- la fase de formació pràctica en empreses, estudis o tallers dels cicles de formació específica d'arts plàstiques i disseny,

- la matèria optativa d'estada a l'empresa de l'alumnat de batxillerat i

- la formació pràctica realitzada per l'alumnat d'altres programes formatius, organitzats o autoritzats pel Departament d'Ensenyament.

L'objectiu de la formació pràctica és completar el coneixement i les competències de l'alumnat adquirides en l'àmbit acadèmic, conèixer la realitat del món productiu i millorar les seves possibilitats d'inserció professional.

El conveni de col·laboració és el document que formalitza la formació pràctica de l'alumnat en centres de treball.

La formació pràctica en cap supòsit implica relació laboral o de servei retribuït entre l'alumne/a i l'empresa o entitat col·laboradora.

Podeu obtenir informació més detallada sobre la FCT així com els plans d'activitat per a cada un dels cicles descarregant el llibret de la FCT elaborat per l'institut.

Informacions addicionals