CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes

SMX

Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Sistemes Microinformàtics i Xarxes

2
Cursos

1.485h
a l'institut

1.617h
a l'institut per promocions anteriors al curs 24-25

515h
a l'empresa

383h
a l'empresa per promocions anteriors al curs 24-25

Horari
1r curs: Matí
2n curs: Tarda

OBJECTIUS

Els alumnes Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes seran capaços d'instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.

Haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà.

Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar.

Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP).

Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.

Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d'edat,.

Haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI).

Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Amb una prova d’accés:

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.

Tècnic instal·lador i reparador d'equips informàtics.

Tècnic en manteniment de sistemes informàtics.

Tècnic en manteniment de serveis d'internet.

Tècnic de suport informàtic.

Tècnic de xarxes de dades.

Tècnic en vendes de TIC per a sectors industrials.

Reparador de perifèrics de sistemes microinformàtics.

Comercial de microinformàtica.

Operador de teleassistència.

Operador de sistemes.

Totes les hores de classe es realitzen a les aules d'ordinadors i al laboratori-taller. Cada alumne disposa d'un ordinador de darrera generació amb tot l'equipament de maquinari i programari necessari, amb connexió a Internet i al campus virtual de l'institut.

Primer Curs Segon Curs
0221. Muntatge i manteniment d'equips - 132h institut - 99h empresa 0224. Sistemes operatius en xarxa - 132h institut - 66h empresa
0222. Sistemes operatius monolloc - 99h institut - 33h empresa 0226. Seguretat informàtica - 99h institut - 33h empresa
0223. Aplicacions ofimàtiques - 99h institut - 99h empresa 0227. Serveis de xarxa - 132h institut - 66h empresa
0225. Xarxes locals - 132h institut - 66h empresa OPT. Mòdul professional optatiu: Iniciació a la programació - 99h institut
0228. Aplicacions web - 66h institut - 53h empresa 1710. Itinerari personal per l'ocupabilitat II - 66h institut
0156. Anglès professional - 66h institut 1713. Projecte intermodular - 198h institut
1664. Digitalització aplicada als sectors productius - 33h institut
1708. Sostenibilitat aplicada al sector productiu - 33h institut
1709. Itinerari personal per a l'ocupabilitat I - 99h institut
Primer Curs Segon Curs
MP1. Muntatge i manteniment d'equips - 132h MP4. Sistemes operatius en xarxa - 132h
MP2. Sistemes operatius monolloc - 99h MP6. Seguretat informàtica - 99h
MP3. Aplicacions ofimàtiques - 165h MP7. Serveis de xarxa - 165h
MP5. Xarxes locals - 198h MP8. Aplicacions web - 99h
MP9. Formació i Orientació Laboral - 66h MP12. Síntesi - 297h
MP10. Empresa i Iniciativa Emprenedora - 66h MP13. Formació en centres de treball - 383h
MP11. Anglès tècnic - 99h

Cisco Netacad Al mòdul professional MP5. Xarxes locals podràs obtenir els certificats d'aprofitament del curs oficial de Cisco CCNA de Cisco Networking Academy, ja que l'institut Provençana és Acadèmia Local de Cisco.

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic, que permet accedir:

A un Cicle Formatiu de Grau Superior (es poden convalidar 2 mòduls formatius: Formació i Orientació Laboral, Empresa i Iniciativa Emprenedora):

CFGS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Web

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Web (perfil professional Bioinfòrmatica)

A un altre Cicle Formatiu de Grau Mitjà.