CFGS Desenvolupament d'aplicacions web (perfil professional Bioinformàtica)

Cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d'aplicacions web amb perfil professional de Bioinformàtica

Competència general:

La competència general d'aquest títol consisteix a desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l'accés a les dades de forma segura i complint els criteris d'usabilitat i qualitat exigits en els estàndards establerts.

Tanmateix, desenvolupar eines específiques per a la consulta, tractament i anàlisi de grans volums de dades amb informació biomèdica i utilitzar eines específiques per al tractament de la informació utilitzada en els projectes de recerca i desenvolupament bioquímics, biomèdics, de generació de nous fàrmacs i de la indústria agroalimentària.

Horari
Els dos cursos del cicle es cursen en torn de tarda.

Títol en finalitzar els estudis:

Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions web. (publicat al RD 686/2010, de 20 de mayo, por el cual se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web) amb certificat d'especialització professional en Bioinformàtica.

Durada dels estudis
2.000 hores - 2 cursos acadèmics

Curriculum

MP UF Mòdul professional / Unitat Formativa Hores
Mín.
HLLD Curs Hores
Tot. 1r
Hores
Tot. 2n
Hores
Totals
M01   Sistemes informàtics 165     165   165
S UF01 Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic 60   1 60    
S UF02 Gestió de la informació i de recursos en una xarxa 80   1 80    
S UF03 Implantació de programari específic 25   1 25    
M02   Bases de dades 198     198   198
S UF01 Introducció a les bases de dades 33   1 33    
S UF02 Llenguatges SQL: DML i DDL 66   1 66    
S UF03 Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental 66   1 66    
S UF04 Bases de dades objecte-relacionals 33   1      33    
M03   Programació 264     200 64 264
S UF01 Programació estructurada 85   1 85    
S UF02 Disseny modular 50   1 50    
S UF03 Fonaments de gestió de fitxers 30   1 30    
S UF04 POO. Fonaments 35   1       35    
S UF05 POO. Biblioteques de classes fonamentals 35   2   35  
S UF06 POO. Introducció a la persistència en BD 29   2   29  
M04   Llenguatges de marques i sistemes de gestió empresarial 99     99 0 99
S UF01 Programació amb XML 45   1 45    
S UF02 Àmbits d'aplicació de l'XML 27   1 27    
S UF03 Sistemes de gestió empresarial 27   1 27    
M05   Entorns de desenvolupament 66       66 66
S UF01 Desenvolupament de programari 20   2   20  
S UF02 Optimització del programari 20   2   20  
S UF03 Introducció al disseny orientat a objectes 26   2   26  
M06   Desenvolupament web en entorn client 99       99 99
S UF01 Sintaxi del llenguatge. Objectes predefinits del llenguatge 22   2   22  
S UF02 Estructures definides pel programador. Objectes 22   2   22  
S UF03 Esdveniments. Gestió de formularis. Model d'objectes del document. 33   2   33  
S UF04 Comunicació asíncrona client-servidor 22   2   22  
M07   Desenvolupament web en entorn servidor 132       132 132
S UF01 Desenvolupament web en entorn servidor 30   2   30  
S UF02 Generació dinàmica de pàgines web 30   2   30  
S UF03 Accés a dades 30   2   30  
S UF04 Serveis web. Pàgines dinàmiques interactives. Webs híbrides. 42   2   42  
M08   Desplegament d'aplicacions web 66       66 66
S UF01 Servidors web i de transferència de fitxers 21   2   21  
S UF02 Servidors d'aplicacions web 15   2   15  
S UF03 Desplegament d'aplicacions web 15   2   15  
S UF04 Control de versions i documentació 15   2   15  
M09   Disseny d'interfícies web 99       99 99
S UF01 Disseny d'interfície. Estils 39   2   39  
S UF02 Elements multimèdia: creació i integració 30   2   30  
S UF03 Accessibilitat i usabilitat 30   2   30  
M10   Formació i orientació laboral 99     99   99
  UF01 Incorporació al treball 66   1 66    
  UF02 Prevenció de riscos laborals 33   1 33    
M11   Empresa i iniciativa emprenedora 66     66   66
  UF01 Empresa i iniciativa emprendora 66   1 66    
M12   Projecte 66       66 66
  UF01 Empresa i iniciativa emprendora 66   2   66  
M13   Formació en centres de treball 317       317 317
  UF01 Formació en centres de treball 317   2   317  
M14   Sistemes i eines bioinformàtiques 264       264 264
  UF01 Eines computacionals en informàtica mèdica
55   2   55  
  UF02 Eines computacionals en les ciències òmiques 99   2   99  
  UF03 Disseny de nous fàrmacs
110   2   110  
    TOTALS       827 1173 2000

S: Unitats formatives que s'oferten també en modalitat semipresencial.

Àmbit professional i de treball

Aquest professional exerceix la seva activitat en empreses o entitats públiques o privades tant per compte propi com d'altri, desenvolupant el seu treball en l'àrea de desenvolupament d'aplicacions informàtiques relacionades amb entorn web (intranet, extranet i internet).

Sortides professionals

Tècnic superior en programació web.
Tècnic superior en programació multimèdia.
Tècnic superior en desenvolupament d'aplicacions en entorns web.
Tècnic superior de desenvolupament d'aplicacions bioinformàtiques.
Tècnic superior de suport a la recerca.
Gestor de dades biològiques.
Community and social media manager.
Tècnic superior en anàlisi de posicionament web.
Tècnic superior en desenvolupament d'aplicacions en projectes de recerca i desenvolupament en l'àmbit dels sectors bioquímic, mèdic, biomèdic, farmacèutic i agroalimentari.