CFGS Desenvolupament d'aplicacions web (perfil professional Bioinformàtica)

DAW-Bio

Cicle Formatiu de Grau Superior en Desenvolupament d'aplicacions web perfil Bioinformàtica

2
Cursos

1.485h
a l'institut

1.617h a l'institut per promocions anteriors al curs 24-25

515h
a l'empresa

383h a l'empresa per promocions anteriors al curs 24-25

Horari
1r curs: Tarda
2n curs: Tarda

OBJECTIUS

Els alumnes Grau Superior de Desenvolupament d'aplicacions web (perfil professional Bioinformàtica) seran capaços de desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l'accés a les dades de forma segura i complint els criteris d'usabilitat i qualitat exigits en els estàndards establerts.

Així com, desenvolupar eines específiques per a la consulta, tractament i anàlisi de grans volums de dades amb informació biomèdica i utilitzar eines específiques per al tractament de la informació utilitzada en els projectes de recerca i desenvolupament bioquímics, biomèdics, de generació de nous fàrmacs i de la indústria agroalimentària.

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

Tenir el títol de batxillerat.

Tenir el títol de tècnic de formació professional o d’arts plàstiques i disseny, tècnic superior de formació professional o d'arts plàstiques i disseny o tècnic especialista.

Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.

Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari.

Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP).

Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent.

Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d'edat.

Amb una prova d’accés:

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Programador web – part client (Front-End Developer).

Programador web – part servidor (Back-End Developer).

Programador web – Full-Stack Developer.

Maquetador web.

Tècnic superior en programació multimèdia.

Tècnic superior en desenvolupament d'aplicacions en entorns web.

Tècnic superior de desenvolupament d'aplicacions bioinformàtiques.

Tècnic superior de suport a la recerca.

Gestor de dades biològiques.

Tècnic superior en anàlisi de posicionament web.

Tècnic superior en desenvolupament d'aplicacions en projectes de recerca i desenvolupament en l'àmbit dels sectors bioquímic, mèdic, biomèdic, farmacèutic i agroalimentari.

Aquest cicle es s'ofereix en dues modalitats: FCT i Dual.

Totes les hores a l'institut es realitzen a les aules d'ordinadors. Cada alumne disposa d'un ordinador amb tot el programari necessari, connexió a Internet i accés al campus virtual de l'institut.

Primer Curs Segon Curs
0373. Llenguatge de marques i sistemes de gestió d'informació - 66h institut - 33h empresa 0612. Desenvolupament web en entorn client - 99h institut - 66h empresa
0483. Sistemes informàtics - 99h institut - 66h empresa 0613. Desenvolupament web en entorn servidor - 99 institut - 66h empresa
0484. Bases de dades - 99h institut - 66h empresa 0614. Desplegament d'aplicacions web - 66h institut - 53h empresa
0485. Programació - 165h institut - 66h empresa 0615. Desenvolupament d'interfícies web - 66h institut - 66h empresa
0487. Entorns de desenvolupament - 33h institut - 33h empresa C044. Eines computacionals en bioinformàtica - 110h institut
C043. Disseny de nous fàrmacs - 99h institut 1710. Itinerari personal per a l'ocupabilitat II - 66h institut
1665. Digitalització aplicada als sectors productius - 33h institut 0492. Projecte intermodular de DAWBIO - 198h institut
1708. Sostenibilitat aplicada al sector productiu - 33h institut
1709. Itinerari personal per a l'ocupabilitat I - 99h institut
0179. Anglès professional - 66h institut
Primer Curs Segon Curs
M01. Sistemes informàtics - 110h M06. Desenvolupament web en entorn client - 110h
M02. Bases de dades - 143h M07. Desenvolupament web en entorn servidor - 110h
M03. Programació - 187h M08. Desplegament d'aplicacions web - 55h
M04. Llenguatges de marques i sistemes de gestió empresarial - 88h M09. Disseny d'interfícies web - 88h
M05. Entorns de desenvolupament - 55h M14. BioInformàtica - 142h - UF1 i UF2
M10. Formació i Orientació Laboral - 66h M12. Projecte - 297h
M11. Empresa i Iniciativa Emprenedora - 66h M13. Formació en centres de treball - 383h
M14. BioInformàtica - 100h - UF3

Oracle AcademyL'institut és centre oficial Oracle Academy i permet obtenir al seu alumnat títols d'acreditació de cursos Oracle, com "Database Design and Programming with SQL" o "Database Foundations".

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a:

A un altre Cicle Formatiu de Grau Superior de la família d'informàtica i comunicacions, convalidant gran part dels mòduls de primer curs:

CFGS Administració de sistemes informàtics en xarxa

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Web

A un altre Cicle Formatiu de Grau Superior de qualsevol família (es poden convalidar 2 mòduls formatius: Formació i Orientació Laboral, Empresa i Iniciativa Emprenedora).

Qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.