Els estudis

Cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d'aplicacions web amb perfil professional de Bioinformàtica

Competència general:

La competència general d'aquest títol consisteix a desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l'accés a les dades de forma segura i complint els criteris d'usabilitat i qualitat exigits en els estàndards establerts.

Tanmateix, desenvolupar eines específiques per a la consulta, tractament i anàlisi de grans volums de dades amb informació biomèdica i utilitzar eines específiques per al tractament de la informació utilitzada en els projectes de recerca i desenvolupament bioquímics, biomèdics, de generació de nous fàrmacs i de la indústria agroalimentària.

Horari
Els dos cursos del cicle es cursen en torn de tarda.

Títol en finalitzar els estudis:

Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions web. (publicat al RD 686/2010, de 20 de mayo, por el cual se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web) amb certificat d'especialització professional en Bioinformàtica.

Durada dels estudis
2.000 hores - 2 cursos acadèmics

Curriculum

MP UF Mòdul professional / Unitat Formativa Hores
Mín.
HLLD Curs Hores
Tot. 1r
Hores
Tot. 2n
Hores
Totals
M01   Sistemes informàtics 165     165   165
S UF01 Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic 60   1 60    
S UF02 Gestió de la informació i de recursos en una xarxa 80   1 80    
S UF03 Implantació de programari específic 25   1 25    
M02   Bases de dades 198     198   198
S UF01 Introducció a les bases de dades 33   1 33    
S UF02 Llenguatges SQL: DML i DDL 66   1 66    
S UF03 Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental 66   1 66    
S UF04 Bases de dades objecte-relacionals 33   1      33    
M03   Programació 264     200 64 264
S UF01 Programació estructurada 85   1 85    
S UF02 Disseny modular 50   1 50    
S UF03 Fonaments de gestió de fitxers 30   1 30    
S UF04 POO. Fonaments 35   1       35    
S UF05 POO. Biblioteques de classes fonamentals 35   2   35  
S UF06 POO. Introducció a la persistència en BD 29   2   29  
M04   Llenguatges de marques i sistemes de gestió empresarial 99     99 0 99
S UF01 Programació amb XML 45   1 45    
S UF02 Àmbits d'aplicació de l'XML 27   1 27    
S UF03 Sistemes de gestió empresarial 27   1 27    
M05   Entorns de desenvolupament 66       66 66
S UF01 Desenvolupament de programari 20   2   20  
S UF02 Optimització del programari 20   2   20  
S UF03 Introducció al disseny orientat a objectes 26   2   26  
M06   Desenvolupament web en entorn client 99       99 99
S UF01 Sintaxi del llenguatge. Objectes predefinits del llenguatge 22   2   22  
S UF02 Estructures definides pel programador. Objectes 22   2   22  
S UF03 Esdveniments. Gestió de formularis. Model d'objectes del document. 33   2   33  
S UF04 Comunicació asíncrona client-servidor 22   2   22  
M07   Desenvolupament web en entorn servidor 132       132 132
S UF01 Desenvolupament web en entorn servidor 30   2   30  
S UF02 Generació dinàmica de pàgines web 30   2   30  
S UF03 Accés a dades 30   2   30  
S UF04 Serveis web. Pàgines dinàmiques interactives. Webs híbrides. 42   2   42  
M08   Desplegament d'aplicacions web 66       66 66
S UF01 Servidors web i de transferència de fitxers 21   2   21  
S UF02 Servidors d'aplicacions web 15   2   15  
S UF03 Desplegament d'aplicacions web 15   2   15  
S UF04 Control de versions i documentació 15   2   15  
M09   Disseny d'interfícies web 99       99 99
S UF01 Disseny d'interfície. Estils 39   2   39  
S UF02 Elements multimèdia: creació i integració 30   2   30  
S UF03 Accessibilitat i usabilitat 30   2   30  
M10   Formació i orientació laboral 99     99   99
  UF01 Incorporació al treball 66   1 66    
  UF02 Prevenció de riscos laborals 33   1 33    
M11   Empresa i iniciativa emprenedora 66     66   66
  UF01 Empresa i iniciativa emprendora 66   1 66    
M12   Projecte 66       66 66
  UF01 Empresa i iniciativa emprendora 66   2   66  
M13   Formació en centres de treball 317       317 317
  UF01 Formació en centres de treball 317   2   317  
M14   Sistemes i eines bioinformàtiques 264       264 264
  UF01 Eines computacionals en informàtica mèdica
55   2   55  
  UF02 Eines computacionals en les ciències òmiques 99   2   99  
  UF03 Disseny de nous fàrmacs
110   2   110  
    TOTALS       827 1173 2000

S: Unitats formatives que s'oferten també en modalitat semipresencial.

Àmbit professional i de treball

Aquest professional exerceix la seva activitat en empreses o entitats públiques o privades tant per compte propi com d'altri, desenvolupant el seu treball en l'àrea de desenvolupament d'aplicacions informàtiques relacionades amb entorn web (intranet, extranet i internet).

Sortides professionals

Tècnic superior en programació web.
Tècnic superior en programació multimèdia.
Tècnic superior en desenvolupament d'aplicacions en entorns web.
Tècnic superior de desenvolupament d'aplicacions bioinformàtiques.
Tècnic superior de suport a la recerca.
Gestor de dades biològiques.
Community and social media manager.
Tècnic superior en anàlisi de posicionament web.
Tècnic superior en desenvolupament d'aplicacions en projectes de recerca i desenvolupament en l'àmbit dels sectors bioquímic, mèdic, biomèdic, farmacèutic i agroalimentari.

barra fotos

La formació de qualitat és la millor oportunitat de millora professional, particularment en temps de crisi.

L'IES Provençana és un centre especialitzat des de la seva creació l'any 1977 en la formació professional de grau mitjà i superior.

Logo Bioinformatics Barcelona logo_escola_verda logo ISO
Logo Red Hat Academy Logo Cisco Academy Logo Erasmus +