CFGM Construcció

Construcció

Cicle formatiu de grau mitjà en Construcció

2
Cursos

1.617h
a l'institut

383h
a l'empresa

Horari
1r curs: Matí
2n curs: Matí

OBJECTIUS

Els alumnes Grau Mitjà de Construcció seran capaços de executar obres del ram de paleta i de formigó, complint les condicions i terminis establerts així com les prescripcions de qualitat, seguretat i medi ambient, organitzant, controlant i valorant els treballs.

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.

Haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà.

Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar.

Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP).

Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.

Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d'edat,.

Haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI).

Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Amb una prova d’accés:

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.

Cap d’equip d’obres de fàbrica.

Cap d’equip d’obres d’urbanizació.

Cap d’equip d’encofradors.

Cap d’equip de ferralla.

Cap de taller de ferralla.

Cap d’equip d’obres de cobertes.

Cap d’equip d’obres de i/o encarregat de revestiments discontinus.

Paleta d’obres de construcció.

Paleta d’obres d’interior.

Paleta d’obres de fàbrica de pedra.

Paleta d’obres de coberta.

Paleta d’obres d’urbanització.

Col·locador d’obra vista.

Col·locador de bloc prefabricat.

Col·locador de pissarra.

Oficial de mires.

Pouater de xarxes de sanejament.

Encofrador d’obres d’edificació i d’obra civil

Ferrallista.

Muntador de cobertes de plafons i xapes.

Aplicador de revestiments continus de façanes.

Instal·lador de sistemes d’impermeabilització en edificis i obra civil.

Primer Curs Segon Curs
MP1. Construcció - 99h MP8. Organització d'obres - 66h
MP2. Interpretació plànols - 66h MP9. Obres d'urbanització - 66h
MP3. Paviments, enrajolats - 132h MP10. Cobertes - 99h
MP4. Fàbriques - 198h MP11. Impermeabilitzacions i aïllaments - 66h
MP5. Revestiments - 66h MP13. Empresa i iniciativa emprenedora - 66h
MP6. Encofrats - 132h MP15. Síntesi - 297h
MP7. Formigons - 99h MP16. Formació en centres de treball - 383h
MP12. Formació i Orientació Laboral - 66h
MP14. Anglés - 99h

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic, que permet accedir a:

A un Cicle Formatiu de Grau Superior de la família d'Edificació i Obra Civil (es poden convalidar 2 mòduls formatius: Formació i Orientació Laboral, Empresa i Iniciativa Emprenedora):

CFGS Organització i Control d'Obra, perfil Smart Construction 4.0

CFGS Projectes d'Edificació perfil de sostenibilitat i tecnologia BIM

A un Cicle Formatiu de Grau Superior de qualsevol família (es poden convalidar 2 mòduls formatius: Formació i Orientació Laboral, Empresa i Iniciativa Emprenedora).