CFGS Organització i Control d’obra (perfil Smart Construction 4.0)

Organització i Control d’obra

Cicle Formatiu de Grau Superior Organització i Control d’obra (perfil Smart Construction 4.0)

2
Cursos

1.617h
a l'institut

383h
a l'empresa

Horari
1r curs: Mati
2n curs: Tarda

OBJECTIUS

Els alumnes Grau Superior d'Organització i Control d'Obra (perfil Smart Construction 4.0) seran capaços d'organitzar, a peu d'obra, treballs d'execució d'edificació i obra civil, gestionant recursos, coordinant talls i controlant unitats d'obra fetes, d'acord amb les especificacions del projecte, la planificació de l'obra, les instruccions rebudes, la normativa aplicable i les condicions establertes en matèria de qualitat, seguretat, salut laboral i medi ambient.

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

Tenir el títol de batxillerat.

Tenir el títol de tècnic de formació professional o d’arts plàstiques i disseny, tècnic superior de formació professional o d'arts plàstiques i disseny o tècnic especialista.

Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.

Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari.

Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP).

Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent.

Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d'edat.

Amb una prova d’accés:

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Encarregat/da i cap d'equip en obres estructurals de la construcció..

Encarregat/da d'obra d'edificació, en general.

Encarregat/da d'obres de rehabilitació i reforma en edificació.

Cap de taller i/o encarregat de treballadors d'acabat d'edificis.

Capatàs en construcció d'edificis.

Encarregat d'obra civil en general.

Encarregat de moviment de terres.

Encarregat de ferms i paviments.

Encarregat d'obra civil en conduccions i canalitzacions.

Ajudant de cap d'oficina tècnica.

Ajudant de planificador.

Ajudant de tècnic de control de costos.

Tècnic/a de control documental.

Especialista en replantejaments.

Primer Curs Segon Curs
MP2. Replanteigs de construcció - 99h MP1. Amidaments i valoracions de construcció - 66h
MP4. Documentació de projectes i obres de construcció - 99h MP3. Planificació de construcció - 66h
MP5. Processos constructius en edificació - 132h MP7. Control d'estructures de construcció - 99h
MP6. Processos constructius en obra civil - 132h MP8. Control d'execució en obres d'edificació - 99h
MP9. Control d'execució en obra civil - 99h MP16. Construcció 4.0 - 99h
MP10. Rehabilitació i conservació d’obres de construcció - 99h MP13. Projecte en organització i control d'obres - 297h
MP11. Estructures de construcció - 99h MP14. Formació en centres de treball - 383h
MP12. Formació i Orientació Laboral - 66h

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a:

A un altre Cicle Formatiu de Grau Superior la família d'Edificació i Obra Civil, convalidant gran part dels mòduls de primer curs.

CFGS Projectes d'edificació (perfil de sostenibilitat i metodologia BIM)

A un altre Cicle Formatiu de Grau Superior de qualsevol família (és poden convalidar 2 mòduls formatius: Formació i Orientació Laboral, Empresa i Iniciativa Emprenedora).

Qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.