CFGS Projectes d'edificació (perfil de sostenibilitat i metodologia BIM)

Projectes d'edificació

Cicle formatiu de grau superior de Projectes d'edificació (perfil de sostenibilitat i metodologia BIM)

2
Cursos

1.617h
a l'institut

383h
a l'empresa

Horari
1r curs: Mati
2n curs: Tarda

OBJECTIUS

Els alumnes Grau Superior de Projectes d'edificació (perfil de sostenibilitat i metodologia BIM) seran capaços d'elaborar la documentació tècnica de projectes d’edificació, tant d’obra nova com de rehabilitació i restauració, realitzar replanteigs d’obra i gestionar el control documental per a la seva execució, respectant la normativa vigent i les condicions establertes de qualitat, seguretat i medi ambient. A més, seràs competent en metodologia BIM (Building Information Modelling).

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

Tenir el títol de batxillerat.

Tenir el títol de tècnic de formació professional o d’arts plàstiques i disseny, tècnic superior de formació professional o d'arts plàstiques i disseny o tècnic especialista.

Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.

Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari.

Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP).

Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent.

Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d'edat.

Amb una prova d’accés:

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Tècnic/a en desenvolupament de projectes d’edificació.

Delineant projectista d’edificació.

Delineant d’instal·lacions.

Especialista en replanteigs d’obres.

Ajudant de Planificador d’obres.

Auxiliar de mitjans en empreses de publicitat.

Ajudant de Tècnic de control de costos.

Tècnic/a en control documental.

Tècnic/a d’eficiència energètica d’edificis.

Ajudant de processos de certificació energètica d’edificis.

Maquetista de construcció.

Primer Curs Segon Curs
MP1. Representacions de construcció - 198h MP2. Amidaments i valoracions de construcció - 66h
MP3. Replanteigs de construcció - 99h MP4. Planificació de construcció - 66h
MP5. Instal·lacions en edificació - 99h MP7. Desenv. de projectes d’edificació residencial - 110h
MP6. Eficiència energètica en edificació - 55h MP8. Desenv. de projectes d’edificació no residencial - 99h
MP9. Estructures de construcció - 66h MP16. Rehabilitació i conservació d’obres de construcció - 99h
MP10. Disseny i construcció d’edificis - 99h MP12. Empresa i iniciativa emprenedora - 66h
MP15. Processos constructius en edificació - 132h MP13. Projecte en edificació - 297h
MP13. Formació i Orientació Laboral - 66h MP14. Formació en centres de treball - 383h

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a:

A un altre Cicle Formatiu de Grau Superior la família d'Edificació i Obra Civil, convalidant gran part dels mòduls de primer curs.

CFGS Organització i Control d'Obra, perfil Smart Construction 4.0

A un altre Cicle Formatiu de Grau Superior de qualsevol família (és poden convalidar 2 mòduls formatius: Formació i Orientació Laboral, Empresa i Iniciativa Emprenedora).

Qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.