El reconeixement acadèmic permet a les persones adultes posar en valor aquells aprenentatges que han adquirit i obtenir la correspondència amb els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu.

Únicament es poden reconèixer els aprenentatges relacionats amb els crèdits o unitats formatives que derivin d’unitats de competència dels títols de formació professional inicial.

El reconeixement acadèmic conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu on hi constaran els crèdits o unitats formatives reconegudes.

Els requisits d'accés als cicles formatius per a grau mitjà i per a grau superior es poden consultar en el següent enllaç.

Destinataris del servei de reconeixement

S'adreça a persones que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l'experiència laboral o en activitats socials en relació amb els títols oficials de formació professionals.

Per sol·licitar el servei cal complir els requisits següents:

  • Haver complert 18 anys
  • Acreditar experiència laboral o en activitats socials d'almenys 2 anys en el sector
  • Disposar de l'informe d'assessorament obtingut en el servei d'assessorament, o document equivalent de convocatòries d'acreditació o validació amb l'orientació i/o assessorament del mateix títol o un títol afí.

El fet de participar en el servei d'assessorament no comporta reserva de places per al servei de reconeixement.

Més informació al web oficial de la Generalitat https://triaeducativa.gencat.cat/ca/fp/cataleg-serveis/reconeixement-academic/