Requisits accés a cicles formatius

Requisits d’accés als ensenyaments de formació professional Grau Mitjà

 • Tenir el títol (ESO) graduat en educació secundària obligatòria.
 • Tenir un títol (FP1) de tècnic o tècnica auxiliar.
 • Tenir un títol (CFGM) de tècnic o tècnica d’un cicle formatiu de grau mitjà.
 • Haver superat, íntegrament, els dos primers cursos (BUP) del batxillerat unificat polivalent.
 • Haver superat el primer cicle d’ensenyament secundari experimental (cicle 14-16).
 • Haver superat un mòdul professional 2 experimental.
 • Haver superat, dins dels ensenyaments d’arts aplicades i oficis artístics, el tercer curs del   pla del 1963 o el segon curs experimental de comuns.
 • Haver superat altres estudis declarats equivalents, a efectes acadèmics, amb alguns dels  anteriors.
 • Haver superat la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.

 

Requisits d’accés als ensenyaments de formació professional Grau Superior

 • Tenir el títol de batxiller.
 • Haver superat el segon curs del batxillerat experimental, en qualsevol modalitat.
 • Haver superat el (COU) curs d’orientació universitària o preuniversitari.
 • Haver superat un mòdul professional 3 experimental.
 • Tenir un títol de tècnic o tècnica especialista (FP2).
 • Tenir un títol (CFGS) de tècnic/tècnica superior d'un cicle formatiu de grau superior.
 • Tenir un títol equivalent, a efectes acadèmics, a algun dels anteriors.
 • Tenir una titulació universitària o equivalent.
 • Haver superat la prova d’accés al cicle formatiu de grau superior i haver superat
 • les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.
 • Tenir el certificat conforme s’han superat els ensenyaments substitutoris de la
 • prova d’accés per al cicle formatiu.
 • Haver superat la prova corresponent als mòduls professionals 3, d’acord amb l’annex 8 de la Resolució ENS/310/2002, de 31 de gener (DOGC núm. 3581, de 22.2.2002).