CFGS de Comerç internacional

Comerç internacional

Cicle formatiu de grau superior de comerç internacional

2
Cursos

1.584h
a l'institut

416
a l'empresa

Horari
1r curs: Matí
2n curs: Tarda

OBJECTIUS

Els alumnes Grau Superior de Comerç internacional seran capaços de planificar i gestionar els processos d’importació/exportació i introducció/expedició de mercaderies, aplicant la legislació vigent, en el marc dels objectius i els procediments establerts.

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

Tenir el títol de batxillerat.

Tenir el títol de tècnic de formació professional o d’arts plàstiques i disseny, tècnic superior de formació professional o d'arts plàstiques i disseny o tècnic especialista.

Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.

Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari.

Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP).

Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent.

Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d'edat.

Amb una prova d’accés:

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Tècnic/a en comerç exterior.

Tècnic/a d’operacions exteriors (banca).

Tècnic/a en logística.

Tècnic/a en administració del comerç internacional.

Tècnic/a en transport internacional.

Tècnic/a en compres.

Tècnic/a en vendes.

Tècnic/a en màrqueting internacional.

Tècnic/a en emmagatzematge de productes.

Primer Curs Segon Curs
MP1. Gestió administrativa del comerç internacional - 165h MP2. Finançament internacional - 99h
MP4. Gestió econòmica i financera de l'empresa - 132h MP3. Mitjans de pagament internacionals - 66h
MP5. Transport internacional de mercaderies - 132h MP9. Negociació internacional - 66h
MP6. Logística d'emmagatzematge - 99h MP11. Anglés - 66h UF2
MP7. Màrqueting internacional - 99h MP12. Segona llengua estrangera - 66h UF2
MP8. Sistema d'informació de mercats - 66h MP14. Projecte de comerç internacional - 264h
MP11. Anglés - 66h UF1 MP15. Formació en centres de treball - 416h
MP12. Segona llengua estrangera - 66h UF1 MP10. Comerç digital internacional - 66h
MP13. Formació i Orientació Laboral - 66h

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a:

2+1: Amb els 2 anys de Comerç Internacional + 1 curs del Cicle de Transport i Logística: pots esdevenir Tècnic Superior de les dues especialitats.

A un altre Cicle Formatiu de Grau Superior la família de Comerç i màrqueting(es poden convalidar 3 mòduls formatius: Formació i Orientació Laboral, Gestió Econòmica i Financera de l'Empresa i Anglès).

CFGS Màrqueting i publicitat

A un altre Cicle Formatiu de Grau Superior de qualsevol família (es poden convalidar 2 mòduls formatius: Formació i Orientació Laboral, Empresa i Iniciativa Emprenedora).

Qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.