CGFM Gestió administrativa (perfil professional àmbit jurídic)

Gestió administrativa (Jurídic)

Cicle formatiu de grau mitjà Gestió administrativa (perfil professional àmbit jurídic)

2
Cursos

1.584h
a l'institut

416h
a l'empresa

Horari
1r curs: Tarda
2n curs: Tarda

OBJECTIUS

Els alumnes Grau Mitjà de Gestió administrativa seran capaços de donar suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d’atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com en empreses privades, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant la satisfacció del client i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

Aquesta competència es veurà complementada en el currículum de Gestió administrativa orientat a l’àmbit jurídic amb la realització de les activitats de suport administratiu a l’àmbit jurídic privat, i les activitats de tramitació processal i administrativa i d’auxili judicial de l’Administració de justícia a Catalunya.

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.

Haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà.

Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar.

Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP).

Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.

Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d'edat,.

Haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI).

Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Amb una prova d’accés:

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.

Auxiliar administratiu/iva.

Ajudant d’oficina.

Auxiliar de documentació i arxiu.

Gestor/a de cobraments i pagaments.

Caixer/a.

Administratiu/iva de banca i institucions financeres.

Treballador/a de mitjans de pagament.

Auxiliar administratiu/iva de l’administració pública.

Administratiu/iva comercial.

Administratiu/iva de gestió i de personal.

Totes aquestes sortides generals del cicle, aplicades a l’àmbit jurídic: Administració de Justícia, despatx o bufet d’advocacia, procuradoria, notaria, registres de la propietat, registre civil, registre mercantil...

Primer Curs Segon Curs
MP1. Comunicació empresarial i atenció al client - 132h MP3. Operacions administratives de recursos humans - 99h
MP2. Operacions administratives de compravenda - 99h MP6. Tractament de la documentació comptable - 66h
MP4. Operacions auxiliars de gestió de tresoreria - 99h MP7. Tractament informàtic de la informació - 99h UF1, UF4, UF5 i UF6
MP5. Tècnica comptable - 99h MP9. Empresa i Administració - 99h
MP7. Tractament informàtic de la informació - 99h UF2 i UF3 MP10. Empresa a l’aula - 264h
MP13. Organització i estructura de l’àmbit jurídic i judicial - 132 MP14. Tramitació processal i auxili judicial - 132h
MP8. Anglés - 99h MP12. Formació en centres de treball - 416h
MP11. Formació i Orientació Laboral - 66h

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic/a, que permet accedir a:

A un Cicle Formatiu de Grau Superior de la família de Administració i gestió (es poden convalidar 2 mòduls formatius: Formació i Orientació Laboral, Empresa i Iniciativa Emprenedora):

CFGS Administració i Finances

A un Cicle Formatiu de Grau Superior de qualsevol família (es poden convalidar 2 mòduls formatius: Formació i Orientació Laboral, Empresa i Iniciativa Emprenedora).