CFGS Administració i finances

Administració i finances

Cicle formatiu de grau superior d'Administració i finances

2
Cursos

1.584h
a l'institut

416h
a l'empresa

Horari
1r curs: Matí/Tarda
2n curs: Matí/Tarda

OBJECTIUS

Els alumnes Grau Superior d'Administració i finances seran capaços d'organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laboral comptables, fiscals i financers de una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

Tenir el títol de batxillerat.

Tenir el títol de tècnic de formació professional o d’arts plàstiques i disseny, tècnic superior de formació professional o d'arts plàstiques i disseny o tècnic especialista.

Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.

Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari.

Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP).

Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent.

Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d'edat.

Amb una prova d’accés:

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Administratiu/iva d’oficina.

Administratiu/iva comercial.

Administratiu/iva financer/a.

Administratiu/iva comptable.

Administratiu/iva de logística.

Administratiu/iva de banc.

Administratiu/iva de recursos humans.

Administratiu/iva de l’administració pública.

Administratiu/iva d’assessories jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories.

Tècnic/a en gestió de cobraments.

Responsable d’atenció al client.

Primer Curs Segon Curs
MP1. Comunicació i atenció al client - 132h MP7. Gestió de recursos humans - 66h
MP2. Gestió de la documentació jurídica i empresarial - 99h MP8. Gestió financera - 132h
MP3. Procés integral de l'activitat comercial - 198h MP9. Comptabilitat i fiscalitat - 99h
MP4. Recursos humans i responsabilitat social corporativa - 66h MP10. Gestió logística i comercial - 99h
MP5. Ofimàtica i procés de la informació - 132h MP11. Simulaci ó empresarial - 99h
MP6. Anglés - 99h MP13. Projecte d'd'administració i finances - 264h
MP12. Formació i Orientació Laboral - 66h MP14. Formació en centres de treball - 416h

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a:

A un altre Cicle Formatiu de Grau Superior de qualsevol família (es poden convalidar 2 mòduls formatius: Formació i Orientació Laboral, Empresa i Iniciativa Emprenedora).

Qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.