SERVEI DE RECONEIXEMENT ACADÈMIC DELS APRENENTATGES ASSOLITS MITJANÇANT L’EXPERIÈNCIA LABORAL O EN ACTIVITATS SOCIALS

1.    El reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials

El reconeixement acadèmic és un servei que l’Institut Provençana presta de forma individual, a sol·licitud d’una persona usuària.

El reconeixement acadèmic permet a les persones adultes posar en valor aquells aprenentatges que Servei de reconeixement d'aprenentatgeshan adquirit i obtenir la correspondència amb els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu. És a dir, reconèixer els treballs i/o feines que una persona ha realitzat durant la seva vida laboral. En el procés es verifiquen les feines realitzades i s’equiparen amb els continguts dels cicles formatius de formació professional relacionats.

Únicament es poden reconèixer els aprenentatges relacionats amb els crèdits o unitats formatives que derivin d’unitats de competència dels títols de formació professional inicial.

El reconeixement acadèmic conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu on hi constaran els crèdits o unitats formatives reconegudes.

2.    Persones destinatàries

El reconeixement acadèmic s’adreça a les persones que han complert 18 anys, i acrediten una experiència laboral o en activitats socials, d’almenys dos anys, en el sector professional relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.

Per a participar-hi ha d’acreditar haver rebut el servei d’assessorament previ per al mateix cicle formatiu, aportant l’informe d’assessorament.

També hi poden participar les persones que hagin fet la fase d’orientació i assessorament o la fase d’assessorament en qualsevol convocatòria del procés per a l’acreditació de les competències professionals. A tal efecte, presentaran el certificat d’orientació sobre l’acreditació de competències lliurat pel centre.

El reconeixement acadèmic es pot sol.licitar :

c)    de forma individual
d)    a demanda d’una entitat o empresa prèvia la signatura d’un conveni o acord de col.laboració amb el centre educatiu.


3.    Accés al servei

Per accedir al servei, cal emplenar la sol·licitud que proporciona el centre educatiu.

4.    Com funciona

Es tracta d’un procés documental, d’entrevista, avaluació i certificació.

L’entrevista es realitza de forma individual entre la persona i els avaluadors del centre educatiu.

Conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu on hi constaran les unitats formatives i mòduls reconeguts.

Per convalidar les unitats formatives certificades, la persona s’ha de matricular en el centre formatiu corresponent acreditant els requisits d’accés (si vol obtenir el títol oficial del Departament d’Ensenyament).

5.    Crèdits o unitats formatives que es poden reconèixer

El reconeixement acadèmic es realitzarà en relació amb els crèdits o unitats formatives dels cicles formatius de formació professional derivats d’unitats de competència. A tal efecte, NO es podran reconèixer :

a)    per a títols LOGSE, els crèdits següents :

 • Relacions en l’entorn del treball
 • Relacions en l’àmbit del treball
 • Formació i orientació laboral
 • Administració i gestió de la petita i mitjana empresa, sempre i quan no derivi d’una unitat de competència
 • Síntesi
 • Formació en centres de treball

b)    per a títols LOE, les següents unitats formatives :

 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Formació i orientació laboral
 • Projecte
 • Síntesi
 • Formació en centres de treball

Se certifica cada crèdit reconegut i cada unitat formativa reconeguda. Si les unitats formatives reconegudes completen un mòdul professional, aquest també se certifica.

6.    Preu del servei

El reconeixement acadèmic té un cost determinat per la generalitat de Catalunya. Consulteu el preu públic.

7.    Requisits d'inscripció

 • Majors d’edat
 • Una experiència laboral o en activitats socials d’almenys 2 anys a jornada complerta o el temps proporcional en cas de jornada reduïda, en el sector professional relacionat amb el cicle del qual volen reconèixer els aprenentatges.
 • Informe del servei d’assessorament o, persones procedents de convocatòries d’acreditació amb l’orientació i/o assessorament fet del mateix títol o títol afí (Qualifica’t – Acredita’t).
 • No cursar les unitats formatives o crèdits, en règim presencial o a distància, en el mateix curs acadèmic, pels quals es sol·licita el reconeixement.

8.    Documentació necessària per a la inscripció

 • Original i fotocòpia del DNI o document equivalent d’identificació.
 • Informe d’assessorament o document equivalent.
 • Justificant de pagament del preu públic (la manca de pagament del preu del servei en el Termini establert comporta l’exclusió del servei).
 • Document justificatiu de bonificació o exempció del preu públic.
 • Documentació per acreditar els requisits d’experiència laboral:
  • Persones asalariades:
   • Informe de vida laboral, original i actualitzat, expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social, on consti l’empresa, el grup i el període de cotització
   • Certificat de l’empresa on consti la durada del contracte, les activitats realitzades i la durada de les activitats.
  • Persones autònomes:
   • Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la mutualitat laboral que correspongui.
   • Liquidació de l’impost d’activitats econòmiques o pàgina del model 036 de la eclaració censal del Ministeri d’Hisenda, on consta la descripció, el tipus i el grup d’activitat.
   • La declaració personal de les activitats que realitza.
  • Persones que realitzen activitats socials professionals sense relació laboral en entitats socioeducatives, socioculturals, educatives o de lleure:
   • certificat de l’empresa o empreses o de l’entitat o entitats, on constin, de manera detallada, les tasques o activitats realitzades i el temps de dedicació, relacionades amb el cicle formatiu pel qual es demana el reconeixement.

 

9.     Baremació

 1. Haver fet la fase d’orientació i assessorament o la fase d’orientació, en qualsevol convocatòria del procés per a l’acreditació de les competències professionals relatives a les unitats de competència establertes en els títols de tècnic i tècnic superior de determinats cicles formatius de formació professional del sistema educatiu, o bé el servei d’assessorament; en cas d’empat es prioritzarà la major edat.
 2. El major temps de desenvolupament d’experiència laboral o en activitats socials relacionades amb el cicle formatiu.

 

Destinataris del servei de reconeixement

S'adreça a persones que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l'experiència laboral o en activitats socials en relació amb els títols oficials de formació professionals.

Per sol·licitar el servei cal complir els requisits següents:

 • haver complert 18 anys
 • acreditar experiència laboral o en activitats socials d'almenys 2 anys en el sector
 • disposar de l'informe d'assessorament obtingut en el servei d'assessorament, o document equivalent de convocatòries d'acreditació o validació amb l'orientació i/o assessorament del mateix títol o un títol afí.

El fet de participar en el servei d'assessorament no comporta reserva de places per al servei de reconeixement.

Més informació Gencat: https://triaeducativa.gencat.cat/ca/fp/cataleg-serveis/cataleg/reconeixement-academic/