CFGM Operacions de Laboratori

Operacions de laboratori

Cicle formatiu de grau mitjà d'Operacions de laboratori

2
Cursos

1.584h
a l'institut

416h
a l'empresa

Horari
1r curs: Matí
2n curs: Matí

OBJECTIUS

Els alumnes Grau Mitjà de d'Operacions de laboratori seran capaços de realitzar assajos de materials, anàlisis fisicoquímiques, químiques i biològiques, mantenint operatius els equips i les instal·lacions de serveis auxiliars, complint les normes de qualitat i prevenció riscos laborals i de protecció ambiental.

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.

Haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà.

Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar.

Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP).

Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.

Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d'edat,.

Haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI).

Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Amb una prova d’accés:

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.

Auxiliar, operador/a o tècnic/a de laboratoris de química.

Auxiliar, operador/a o tècnic/a d’indústries químiques, alimentàries, farmacèutiques i transformadores.

Auxiliar, operador/a o tècnic/a del sector mediambiental.

Auxiliar, operador/a o tècnic/a de control de qualitat de materials, metal·lúrgia i galvanotècnia.

Auxiliar, operador/a o tècnic/a d’assajos de productes de fabricació mecànica.

Auxiliar, operador/a o tècnic/a de microbiologia alimentària, mediambiental, farmacèutica i d’aigües.

Auxiliar, operador/a o tècnic/a de matèries primeres i producte acabat.

Auxiliar, operador/a o tècnic/a de control i recepció de matèries.

Auxiliar, operador/a o tècnic/a de centres de formació i investigació.

Operador/a de manteniment de serveis auxiliars, equipament i magatzem.

Mostrejador i assajos de camp.

Primer Curs Segon Curs
MP1. Química aplicada - 132h MP4. Serveis auxiliars en el laboratori - 66h
MP2. Mostreig i operacions unitàries de laboratori - 132h MP6. Operacions d'anàlisi química - 165h
MP3. Proves fisicoquímiques - 132h MP7. Emmagatzematge i distribució en el laboratori - 66h
MP5. Seguretat i organització en el laboratori - 99h MP9. Assajos de materials - 99h
MP8. Tècniques bàsiques de microbiologia i bioquímica - 132h MP12 Empresa i Iniciativa Emprenedora - 66h
MP10. Principis de manteniment electromecànic - 66h MP14. Síntesi - 264h
MP11. Formació i Orientació Laboral - 66h MP15. Formació en centres de treball - 416h
MP13 Anglés - 99h

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic/a, que permet accedir a:

A un Cicle Formatiu de Grau Superior de la família de química (es poden convalidar 2 mòduls formatius: Formació i Orientació Laboral, Empresa i Iniciativa Emprenedora):

CFGS Laboratori d'Anàlisi i Control de Qualitat

A un Cicle Formatiu de Grau Superior de qualsevol altra família (es poden convalidar 2 mòduls formatius: Formació i Orientació Laboral, Empresa i Iniciativa Emprenedora).