CFGS Laboratori d'anàlisi i control de qualitat

Laboratori d'anàlisi i control de qualitat

Cicle formatiu de grau superior de Laboratori d'anàlisi i control de qualitat

2
Cursos

1.551h
a l'institut

449h
a l'empresa

Horari
1r curs: Tarda
2n curs: Tarda

OBJECTIUS

Els alumnes Grau Superior de Laboratori d'anàlisi i control de qualitat seran capaços d'organitzar i coordinar les activitats de laboratori i el pla de mostreig, realitzant tot tipus d'assajos i anàlisis sobre matèries i productes en procés i acabats, orientats a la investigació i al control de qualitat, interpretant els resultats obtinguts, i actuant sota normes de bones pràctiques al laboratori.

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

Tenir el títol de batxillerat.

Tenir el títol de tècnic de formació professional o d’arts plàstiques i disseny, tècnic superior de formació professional o d'arts plàstiques i disseny o tècnic especialista.

Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.

Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari.

Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP).

Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent.

Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d'edat.

Amb una prova d’accés:

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Analista de laboratoris de titularitat pública o privada.

Analista de laboratori químic.

Analista de laboratori microbiològic.

Analista de laboratori de materials.

Analista de laboratori d’indústries agroalimentàries.

Analista de laboratori d’indústries transformadores.

Analista de centres de formació, investigació i desenvolupament.

Analista microbiològic d’indústries alimentàries, empreses mediambientals, indústries biotecnològiques.

Analista microbiològic d’aigües potables i residuals.

Analista de control microbiològic de la indústria farmacèutica.

Analista de primeres matèries i acabats.

Tècnic de laboratori de química industrial.

Tècnic en control de qualitat en indústries de manufactures diverses.

Tècnic d’assajos de productes de fabricació mecànica.

Tècnic d’assajos de materials de construcció.

Primer Curs Segon Curs
MP1. Mostreig i preparació de la mostra - 132h MP3. Anàlisi instrumental - 198h
MP2. Anàlisis químiques - 198h MP4. Assajos físics - 99h
MP5. Assajos fisicoquímics - 99h MP7. Assajos biotecnològics - 99h
MP6. Assajos microbiològics - 165 MP10 Empresa i Iniciativa Emprenedora - 66h
MP8. Qualitat i seguretat en el laboratori - 99h MP12. Projecte de laboratori d’anàlisi i de control de qualitat - 231h
MP09. Formació i Orientació Laboral - 66h MP15. Formació en centres de treball - 449h
MP11 Anglés - 99h

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a:

A un altre Cicle Formatiu de Grau Superior de qualsevol família (es poden convalidar 2 mòduls formatius: Formació i Orientació Laboral, Empresa i Iniciativa Emprenedora).

Qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.