Els estudis

Cicle formatiu de grau superior de Laboratori d'anàlisi i control de qualitat

Competència general:

La competència general d'aquest títol consisteix a organitzar i coordinar les activitats de laboratori i el pla de mostreig, realitzant tot tipus d'assajos i anàlisis sobre matèries i productes en procés i acabats, orientats a la investigació i al control de qualitat, interpretant els resultats obtinguts, i actuant sota normes de bones pràctiques al laboratori.

Horari
Tarda

Títol en finalitzar els estudis:

Tècnic Superior en Laboratori d’anàlisi i de control de qualitat (R.D. 1395/2007, de 29 d'octubre).

Accés

Haver superat qualsevol de les modalitats del batxillerat.
Modalitats prioritàries:
- Ciències de la Naturalesa i de la Salut
- Tecnologia

Haver superat la prova d'accés als cicles formatius de grau superior.

Per continuar estudiant...

Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis universitaris de:
- Llicenciatura de Química
- Llicenciatura de Farmàcia
- Diplomat en Infermeria
- Diplomat en Fisioteràpia
- Diplomat en Logopèdia
- Diplomat en Nutrició humana i Dietètica
- Diplomat en Podologia
- Diplomat en Teràpia ocupacional
- Enginyer Tècnic Aeronàutic (totes les especialitats)
- Enginyer Tècnic Agrícola (totes les especialitats)
- Enginyer Tècnic Forestal (totes les especialitats)
- Enginyer Tècnic Industrial (totes les especialitats)
- Enginyer Tècnic de Mines (totes les especialitats)

Durada dels estudis
2.000 hores - 2 cursos acadèmics
1.584 hores en el centre docent
416 hores en el centre de treball (pràctiques)

Distribució curricular


LACQ DUAL Laboratori d'anàlisi i control de qualitat (dual)
MP UF Mòdul professional/Unitat formativa Hores min. HLLD Curs Hores tot.1r Hores tot.2n Hores Totals
M01   Mostreig i preparació de la mostra. 132 0   132 0 132
  UF01 Preparació d’equips i mostres per a l’anàlisi. 76 0 1 76 0  
S UF02 Pla de mostreig. 28 0 1 28 0  
  UF03 Presa de mostres. 28 0 1 28 0  
M02   Anàlisis químiques. 165 0   165 0 165
S UF01 Materials i reactius per a l’anàlisi química. 50 0 1 50 0  
  UF02 Mètodes d’anàlisi volumètrics i gravimètrics. 90 0 1 90 0  
S UF03 Anàlisi orgànica. 25 0 1 25 0  
M03   Anàlisi instrumental. 132 0   0 132 132
  UF01 Mètodes elèctrics. 50 0 2 0 50  
  UF02 Mètodes òptics. 42 0 2 0 42  
  UF03 Mètodes de separació 40 0 2 0 40  
M04   Assajos físics. 99 0   0 99 99
S UF01 Tipus de materials. 39 0 2 0 39  
  UF02 Assajos físics destructius i no destructius. 60 0 2 0 60  
M05   Assajos fisicoquímics. 80 0   99 0 80
  UF01 Propietats i assajos fisicoquímics. 56 0 1 56 0  
  UF02 Assajos organolèptics 24 0 1 24 0  
M06   Assajos microbiològics. 165 0   165 0 165
S UF01 Preparació d’equips i mostres. Tècniques de sembra. 35 0 1 35 0  
  UF02 Anàlisi microbiològica d’aigües. 60 0 1 60 0  
  UF03 Anàlisi microbiològica d’aliments. 50 0 1 50 0  
  UF04 Anàlisi microbiològica d’aire i superfícies. 20 0 1 20 0  
M07   Assajos biotecnològics. 99 19   0 118 118
  UF01 Biologia molecular. 66 19 2 0 85  
  UF02 Assajos de mutagenicitat. 33 0 2 0 33  
M08   Qualitat i seguretat en el laboratori. 132 0   132 0 132
S UF01 Sistemes de gestió de la qualitat. 32 0 1 32 0  
S UF02 Tractament dels resultats analítics. 50 0 1 50 0  
S UF03 Seguretat i gestió ambiental. 50 0 1 50 0  
M09   Formació i orientació laboral. 99 0   99 0 99
  UF01 Incorporació al treball. 66 0 1 66 0  
  UF02 Prevenció de riscos laborals. 33 0 1 33 0  
M10   Empresa i iniciativa emprenedora. 66 0   0 66 66
  UF01 Empresa i iniciativa emprenedora. 66 0 2 0 66  
M11   Anglès tècnic. 99 0   99 0 99
S UF01 Anglès tècnic. 99 0 1 99 0  
M12   Projecte de laboratori d’anàlisi i de control de qualitat. 33 0   0 33 33
  UF01 Projecte de laboratori d’anàlisi i de control de qualitat. 33 0 2 0 33  
M13   Formació en centres de treball. 416 0   0 416 416
  UF01 Formació en centres de treball. 416 0 2 0 416  
M14   Mòdul dual LACQ 264 0       264
  UF01 Control de qualitat de producte. 264 0 2 0 264  
    Totals 1981 19   872 1128 2000

S: Unitats formatives que s'oferten també en modalitat semipresencial.

Àmbit professional i de treball

Aquest professional exerceix la seva activitat en empreses o laboratoris de diferents sectors on és necessari realitzar assajos físics, fisicoquímics, anàlisis químiques i instrumental en matèries i productes orientats al control de qualitat i investigació, així com aquells que sigui precís realitzar proves microbiològiques i biotecnològiques en àrees ambientals o d’alimentació, entre altres.`

Sortides professionals

Analista de laboratoris de titularitat pública o privada.
Analista de laboratori químic.
Analista de laboratori microbiològic.
Analista de laboratori de materials.
Analista de laboratori d’indústries agroalimentàries.
Analista de laboratori d’indústries transformadores.
Analista de centres de formació, investigació i desenvolupament.
Analista microbiològic d’indústries alimentàries, empreses mediambientals, indústries biotecnològiques.
Analista microbiològic d’aigües potables i residuals.
Analista de control microbiològic de la indústria farmacèutica.
Analista de primeres matèries i acabats.
Tècnic de laboratori de química industrial.
Tècnic en control de qualitat en indústries de manufactures diverses.
Tècnic d’assajos de productes de fabricació mecànica.
Tècnic d’assajos de materials de construcció.

 

barra fotos

L'IES Provençana té una llarga tradició d'utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació en el camp de l'aprenentatge, una mostra del qual és el nostre campus virtual.

El campus virtual i altres eines s'utilitzen intensivament com a eines de suport. Hi ha la possibilitat de cursar alguns crèdits en la modalitat semipresencial.

Logo Bioinformatics Barcelona logo_escola_verda Logo Erasmus + logo ISO
Logo Red Hat Academy Logo Cisco Academy Logo FSE +