Assess. i reconeix. aprenentatges

Preus públics

Servei d'assessorament

60 euros

Servei de reconeixement

a)   Crèdits LOGSE:       40 euros / unitat
b)   Unitats formatives LOE: 18 euros / unitat

 

Bonificacions i exempcions

Bonificacions

Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les persones membres de famílies monoparentals, tenen una bonificació del 50% dels imports dels preus públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables.

Exempcions

a)    Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.
b)    Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%.
c)    Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
d)    Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.

 

Forma de pagament

Mitjançant transferència bancària al compte número:

ES05 2100 0254 8102 0045 1487

 

 

barra fotos

L'IES Provençana té una llarga tradició d'utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació en el camp de l'aprenentatge, una mostra del qual és el nostre campus virtual.

El campus virtual i altres eines s'utilitzen intensivament com a eines de suport. Hi ha la possibilitat de cursar alguns crèdits en la modalitat semipresencial.

Logo Bioinformatics Barcelona logo_escola_verda logo ISO
Logo Red Hat Academy Logo Cisco Academy Logo Erasmus +