Assess. i reconeix. aprenentatges

SERVEI D’ASSESSORAMENT EN LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DEL SISTEMA EDUCATIU

1.    L’assessorament en la formació professional del sistema educatiu

L’assessorament és un servei que l’Institut Provençana presta de forma individual, a sol·licitud d’una persona adulta que disposi d’experiència laboral o formació prèvia.

El servei d’assessorament consisteix en la identificació i anàlisi detallada de les capacitats i les Servei d'assessoramentexpectatives professionals de les persones que el sol·liciten, i la valoració i la recomanació de les ofertes formatives, amb les seves variants, que millor s’adaptin al seu perfil i interessos.

El servei d’assessorament conclou amb l’elaboració i el lliurament a la persona usuària de l’informe d’assessorament personalitzat on ha de constar :

a)    les recomanacions de la persona assessora.
b)    L’itinerari formatiu i professional
c)    El dossier de la trajectòria professional

2.    Persones destinatàries

El servei d’assessorament s’adreça a les persones adultes interessades en obtenir una diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i conèixer l’itinerari formatiu i professional més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació proposat.

El servei d’assessorament es pot sol·licitar :

a)    de forma individual
b)    a demanda d’una entitat o empresa prèvia la signatura d’un conveni o acord de col·laboració amb el centre educatiu.

L’informe d’assessorament és requisit previ per a la inscripció en el procediment de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

3.    Accés al servei

Per accedir al servei, cal emplenar la sol·licitud que proporciona el centre educatiu.

4.    Què ofereix el servei?

•    Disposar de forma individual d’un assessor especialista en una família professional que m’ajudarà a identificar les meves capacitats, interessos i el meu objectiu professional al llarg de diferents sessions de treball.
•    Entendre les possibilitats que m’ofereix el sistema de Formació Professional i com puc benefi-ciar-me’n.
•    Saber si la meva experiència laboral es pot reconèixer acadèmicament  per continguts d’un cicle formatiu, i què he de fer per aconseguir-ho.
•    Conèixer si els cursos de formació que he realitzat tenen reconeixement acadèmic i en quina mesura em poden ajudar a assolir un títol de Formació Professional.
•    Assessorament per decidir l’estratègia de formació que millor s’adapti als meus interessos, trajectòria professional i al temps de què disposo.
•    Disposar d’un informe d’assessorament amb un pla de treball personalitzat amb les indicacions sobre les actuacions que he de fer, i informacions pràctiques per assolir un títol de Formació Professional.
•    L’informe d’assessorament obtingut és un requisit per  presentar-se al servei de reconeixement de l’experiència laboral.

5.    Fases del servei

Fase 1 : Informació i lliurament de la documentació

Fase 2 : Detecció de l’objectiu professional de la persona usuària

Fase 3 : Identificació de la formació i l’experiència laboral de la persona usuària en relació amb el cicle

Fase 4 : Relació de la formació susceptible de ser convalidada o de tenir exempció, en el cicle formatiu

Fase 5 : Estudi de l’experiència professional de què disposa la persona usuària i de la resta de la formació rebuda

Fase 6 : Elaboració de l’itinerari formatiu i professional i de les recomanacions per aconseguir l’objectiu professional

Fase 7 : Lliurament de l’informe d’assessorament a la persona usuària

6.    Preu del servei

El servei d’assessorament té un cost determinat per la generalitat de Catalunya. Consulteu el preu públic.

7.    Documentació per a la inscripció al servei d'assessorament

  • Original i fotocòpia del DNI o document equivalent d’identificació.
  • Full de sol.licitud
  • Document justificatiu de bonificació o exempció del preu públic
  • Justificant de pagament del preu públic (la manca de pagament del preu del servei en el Termini establert comporta l’exclusió del servei).

 

barra fotos

L'IES Provençana té una llarga tradició d'utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació en el camp de l'aprenentatge, una mostra del qual és el nostre campus virtual.

El campus virtual i altres eines s'utilitzen intensivament com a eines de suport. Hi ha la possibilitat de cursar alguns crèdits en la modalitat semipresencial.

Logo Bioinformatics Barcelona logo_escola_verda Logo Erasmus + logo ISO
Logo Red Hat Academy Logo Cisco Academy Logo FSE +