Formació i orientació laboral

Formació i orientació laboral

Departament encarregat dels mòduls transversals Formació i Orientació Laboral (FOL) i Empresa e Iniciativa Emprenedora (EIE).

Aquests mòduls es cursen pels alumnes de tots els cicles formatius.

Objectius:
•    Millorar la capacitat d’inserció laboral dels alumnes, oferint formació per a la recerca de feina, procés de selecció de personal, confecció del currículum viates, preparació d’entrevistes de treball, ...
•    Donant informació i aprenentatge sobre els drets i deures derivats de les relacions laborals
•    Fomentar una actitud activa de l’alumnat en matèria de salut laboral
•    Donar eines per enfrontar conflictes de manera pacífica, com la negociació i la mediació, tant en l’àmbit de les relacions de treball com en les relacions socials i personals. En concret, es promou l’ús de la mediació escolar com a instrument de prevenció i resolució de conflcites al centre
•    Fomentar actituds emprenedores i oferir formació dirigida a l’autoocupació i a la creació d’una petita empresa.

Metodologia:

Es promou l’ús d’una metodologia activa on l’alumne/a és el/la protagonista i, amb l’ús de les TIC per a la recerca d’informació i del campus virtual com a eina de treball i de retroacció amb el professorat.

Mòduls impartits als cicles LOE:

El mòdul d'Empresa i iniciativa emprenedora (EIE) treballa tres aspectes en relació amb el món de l’empresa: el foment de la iniciativa emprenedora,el coneixement del món de l’empresa (tipus, funcions, sistemes de gestió, oportunitats de creació, etc.) i la creació i posada en marxa d'una microempresa.

El mòdul de Formació i Orientació Laboral (FOL) pretén preparar a l’alumnat per a la seva inserció en el món del treball, donant-li informació referent als drets i deures que se’n deriven de la relació laboral, donant-li eines per a encarar els processos de selecció en els que pugui participar, preparant-los per al treball en equip i la gestió pacífica dels conflictes, així com la preservació de la salut laboral.

barra fotos

La formació de qualitat és la millor oportunitat de millora professional, particularment en temps de crisi.

L'IES Provençana és un centre especialitzat des de la seva creació l'any 1977 en la formació professional de grau mitjà i superior.

Logo Bioinformatics Barcelona logo_escola_verda Logo Erasmus + logo ISO
Logo Red Hat Academy Logo Cisco Academy Logo FSE +