Notícies i activitats

L’equip docent del departament d’edificació i obra civil ha presentat el projecte de rehabilitació de l’edifici de l’institut.


Les característiques constructives i l’antiguitat de l’edifici, fan necessària la seva rehabilitació per resoldre algunes deficiències, sobretot les relacionades amb l’eficiència energètica de l’envolupant i les instal·lacions.

Projecte rehabilitació institut

En conseqüència el projecte es planteja com a objectiu general una intervenció que converteixi el nostre institut en un edifici sostenible i autosuficient amb una qualificació energètica A, millorant a la vegada els espais de relació de l’institut, atenent les demandes i necessitats detectades per la comunitat educativa. En aquest sentit es proposa incidir en els següents àmbits:

Façanes: millora de l’aïllament tèrmic i estètic exterior amb una solució SATE (Sistema d’Aïllament Tèrmic Exterior), amb plafons rígids de llana de roca de 8 cm de gruix i diferents revestiments segons la orientació de cada façana, segons es defineix als diferents plànols del projecte, per tal de donar compliment a les exigències del CTE (Codi Tècnic de l’Edificació).

Cobertes: intervencions per resoldre les lesions detectades i millorar l’aïllament tèrmic segons les exigències del CTE, amb revestiments transitables en els casos que es requereixin o bé amb solucions enjardinades en els altres.

Instal·lacions: es considera que per millorar la qualificació energètica, cal instal·lar captació d’energies renovables (solar i geotèrmica), juntament amb la millora del sistema de calefacció actual amb sectoritzacions i termòstats, amb l’objectiu de reduir la demanda d’energia. Enguany està previst desenvolupar aquesta part del projecte amb aquests criteris, juntament amb l’inici de la substitució de l’enllumenat actual per solucions LED.

Millora d’espais: creació de nous espais de socialització a la segona planta i la reordenació dels espais exteriors, segons els projectes específics desenvolupats per l'alumnat de 2n curs dels cicles superiors d’edificació i obra civil.

En resum, amb aquestes intervencions es pretén millorar el benestar dels usuaris per afavorir el rendiment acadèmic i el treball col·laboratiu, per tal d’adaptar-nos a les necessitats educatives del segle XXI.

Vídeo il·lustratiu.

barra fotos

L'IES Provençana té una llarga tradició d'utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació en el camp de l'aprenentatge, una mostra del qual és el nostre campus virtual.

El campus virtual i altres eines s'utilitzen intensivament com a eines de suport. Hi ha la possibilitat de cursar alguns crèdits en la modalitat semipresencial.

Logo Erasmus + Logo Cisco Academy Logo Bioinformatics Barcelona logo_escola_verda logo ISO