Informàtica i comunicacions

La família professional d'Informàtica i Comunicacions de l'Institut Provençana ofereix la possibilitat de cursar de manera independent els diferents mòduls i també les unitats formatives que els componen sense necessitat de cursar un curs sencer.

Aquesta modalitat està adreçada als professionals del sector i persones interessades en millorar la seva formació en àrees específiques de la informàtica, però que no estan en principi interessades en cursar un cicle formatiu sencer o volen cursar estudis professionals en alternança amb el seu desempeny professional.

D'aquesta manera, obrim la formació especialitzada que ofertem al nostre alumnat també a altres col·lectius.

L'alumnat que superi aquests cursos rebrà el certificat corresponent amb total validesa acadèmica. La superació de tots els mòduls professionals d'un cicle formatiu comporta l'obtenció de la titulació oficial corresponent.

Per tal de garantir la reserva de plaça, és molt convenient realitzar el procés de preinscripció dintre del termini establert.

El procediment de preinscripció i matrícula és l'establert amb caràcter general. Les persones interessades poden contactar amb el cap de departament de la família professional d'Informàtica i comunicacions al telèfon de l'institut: 933.382.553.

Podeu consultar la nostra oferta de mòduls professionals i unitats formatives dels diferents cicles formatius al nostre espai de l'apartat Els estudis.

barra fotos

L'IES Provençana té una llarga tradició d'utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació en el camp de l'aprenentatge, una mostra del qual és el nostre campus virtual.

El campus virtual i altres eines s'utilitzen intensivament com a eines de suport. Hi ha la possibilitat de cursar alguns crèdits en la modalitat semipresencial.

Logo Bioinformatics Barcelona logo_escola_verda logo ISO
Logo Red Hat Academy Logo Cisco Academy Logo Erasmus +