Informàtica i comunicacions

El cicles formatius de grau superior de la família professional d'Informàtica i comunicacions es poden cursar en la modalitat semipresencial. Aquesta possibilitat està adreçada a persones que tenen impossibilitat acreditable documentalment per a assistir a classe.

La modalitat semipresencial permet cursar els cicles assistint a un mínim del 50% de les hores de classe a cada  mòdul, gràcies al suport del campus virtual i una metodologia adaptada.

La proposta de cicles que es poden cursar totalment o parcial en la modalitat semipresencial inclou:


  • CFGS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
  • CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Web
  • CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

Aquesta iniciativa pretén facilitar l’accés a aquestes titulacions a persones que tenen una disponibilitat limitada de temps per dedicar-se a millorar la seva formació o qualificació professional. Per acollir-s'hi, cal acreditar documentalment la incompatibilitat de l'horari lectiu amb el treball, tenir cura d'altres persones o qualsevol altra circumstància excepcional que impedeixi o dificulti d'assistir a classe.

Aquesta opció també és compatible amb aquestes altres possibilitats:

  • matrícula per mòduls
  • matrícula per unitats formatives

les quals, combinades amb la modalitat semipresencial, permeten un seguiment d’aquests estudis adaptat a les necessitats particulars de cadascú, obtenint la certificació corresponent dels mòduls i unitats formatives aprovats com a acreditació per incorporar-la al currículum personal.

El seguiment, l'accés als materials i la comunicació amb el professorat per part dels alumnes que cursin estudis en la modalitat semipresencial s'assegura a través del treball al campus virtual de l'institut.

En cas de dubtes o necessitat d’aclariments, podeu contactar per telèfon al 933.382.553 amb el cap de departament de la família professional d'Informàtica i Comunicacions.

També podeu aprofitar per informar-vos a les jornades de portes obertes que ofereix cada curs l'institut.

Cas d’estar interessats en aquestes opcions, és important realitzar la preinscripció dintre del termini establert amb caràcter general per assegurar-se una plaça i per poder formalitzar la matrícula.

barra fotos

La formació de qualitat és la millor oportunitat de millora professional, particularment en temps de crisi.

L'IES Provençana és un centre especialitzat des de la seva creació l'any 1977 en la formació professional de grau mitjà i superior.

Logo Bioinformatics Barcelona logo_escola_verda logo ISO
Logo Red Hat Academy Logo Cisco Academy Logo Erasmus +