Els estudis

Cicle formatiu de grau superior de Projectes d'obra civil, perfil professional de sistemes d'informació geogràfica

Aquest cicle formatiu de grau superior és una adaptació de l’actual currículum del títol de Projectes d’obra civil, orientat al sector de les aplicacions relacionades amb dels sistemes d’informació geogràfica, conegudes amb les sigles SIG, sense oblidar les competències pròpies del títol original.

Competència general:

La competència general d’aquest títol consisteix a elaborar la documentació tècnica de projectes d’obra civil i d’ordenació del territori, realitzar aixecaments i replanteigs d’obres de construcció, operar amb aplicacions relacionades amb sistemes d’informació geogràfica i gestionar el control documental per a la seva execució, respectant la normativa vigent i les condicions establertes de qualitat, seguretat i medi ambient.

Horari

El primer curs es cursa en torn de matí i el segon en torn de tarda.

Títol en finalitzar els estudis:

Tècnic superior en Projectes d’Obra Civil (Publicat al RD 386/2011, de 18 de marzo, pel qual s’estableix el títol de Tècnic Superior en Projectes d’obra civil)

Durada dels estudis

2.000 hores - 2 cursos acadèmics
1.650 hores en el centre docent
350 hores en el centre de treball (pràctiques)

Currículum

MP UF Mòdul professional / Unitat Formativa Hores
Mín.
Curs Hores
Tot. 1r
Hores
Tot. 2n
Hores
Totals
M01   Representacions de construcció 198   132 66 198
  UF01 Representació bàsica de projectes de construcció 33 1 33    
  UF02 Representació assistida per ordinador 99 1 99    
  UF03 Presentació i gestió documental de projectes de construcció 66 2   66  
M02   Amidaments i valoracions de construcció 99   0 99 99
  UF01 Amidaments i pressupostos 66 2   66  
  UF02 Control de costos 33 2   33  
M03   Replanteigs de construcció 99   99 0 99
  UF01 Organització dels replanteigs 33 1 33    
  UF02 Replanteigs d’obres 66 1 66    
M04   Planificació de construcció 99   0 99 99
  UF01 Estudis i plans de seguretat 33 2   33  
  UF02 Planificació de projectes i obres 66 2   66  
M05   Xarxes i serveis urbans en obra civil 99   99 0 99
  UF01 Models d’implantació de xarxes de serveis urbans 15 1 15    
  UF02 Xarxes de proveïment d’aigües i de sanejament 33 1 33    
  UF03 Xarxes d’energia elèctrica, enllumenat públic i telecomunicacions 33 1 33    
  UF04 Xarxes de distribució de gas i especials 18 1 18    
M06   Aixecaments topogràfics 165   66 99 165
  UF01 Organització dels aixecaments topogràfics 33 2   33  
  UF02 Presa de dades i representació dels aixecaments 66 2   66  
  UF03 UF3: Cartografia i sistemes d’informació geogràfica (SIG) 66 1 66    
M07   Desenvolupament de projectes urbanístics 132   0 132 132
  UF01 Plans urbanístics 66 2   66  
  UF02 Projectes d’urbanització 66 2   66  
M08   Desenvolupament de projectes d’obres linials 99   0 99 99
  UF01 Estudis previs de projectes d’obres lineals 33 2   33  
  UF02 Elaboració de projectes d’obres lineals 66 2   66  
M09   Estructures de construcció 99   99 0 99
  UF01 Càlcul d’elements estructurals 33 1 33    
  UF02 Construcció d’elements estructurals 33 1 33    
  UF03 Terrenys i obres de terra 33 1 33    
M10   Urbanisme i obra civil 132   132 0 132
  UF01 Definició de proj. de carreteres i d’obra civil 66 1 66    
  UF02 Definició de projectes urbanístics 66 1 66    
M11   Formació i orientació laboral 99   99 0 99
  UF01 Incorporació al treball 66 1 66    
  UF02 Prevenció de riscos laborals 33 1 33    
M12   Empresa i iniciativa emprendora 66   0 66 66
  UF01 Empresa i iniciativa emprendora 66 2   66  
M13   Projecte en obra civil 33   0 33 33
  UF01 Projecte en obra civil 33 2   33  
M14   Formació en centres de treball 350   0 350 350
  UF01 Formació en centres de treball 350 2   350  
M15   Processos constructius en obra civil 132   132 0 132
  UF01 Construcció d'obres linials i d'urbanització 66 1 66    
  UF02 Construcció d'obres de pas i singulars 66 1 66    
M16   Documents d'obra i integració en SIG 99   0 99 99
  UF01 Documents i plànols d'obra 33 2   33  
  UF02 Documentació final d'obra i integració en SIG 66 2   66  
    TOTALS     858 1142 2000

 

Àmbit professional i de treball

Aquest professional exerceix la seva activitat en enginyeries, consultories, empreses constructores i de serveis tècnics, constructores i Administracions públiques.

Sortides professionals

Delineant d’obra civil
Delineant projectista de carreteres
Delineant projectista d’obres d’urbanització
Delineant de serveis urbans
Delineant projectista de xarxes i sistemes de distribució de fluïds
Delineant de topografia
Especialista en aixecament de terrenys i de construccions
Especialista en replanteigs d’obres
Ajudant de Planificador d’obres
Ajudant de Tècnic de control de costos
Ajudant d’oficina tècnica
Tècnic en control documental
Maquetista de construcció
Operador d’aplicacions SIG

  Més informació.

barra fotos

L'IES Provençana té una llarga tradició d'utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació en el camp de l'aprenentatge, una mostra del qual és el nostre campus virtual.

El campus virtual i altres eines s'utilitzen intensivament com a eines de suport. Hi ha la possibilitat de cursar alguns crèdits en la modalitat semipresencial.

Logo Erasmus + Logo Cisco Academy Logo Bioinformatics Barcelona logo_escola_verda logo ISO